دانلود:: موضوعات مرتبط: کتاب الکترونیک
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, فرزاد عسگری
ن :
ت : 2012/8/21


 

مقدمه :

 نویسنده دکتر جولیا ای بری تین دستیار و محقق دانشکده پزشکی و دانشکده بیوشیمی و بیوفیزیک می گوید که مطالعه بیشتر می تواند به درمانهای جدید برای این بیماری منتهی شود شناخت بلوکهائی که به وسیله این تجمع های کاذب در جریان خونی وجود دارد و همچنین شناخت نحوه به هم چسبیدن این تجمع ها و لخته های خونی می تواند ما را در ساخت داروئی که بتواند این لخته ها را از هم گسسته کند یاری می دهد. بنابراین این گلبولها به طور آزادانه از میان رگها ی خونی عبور می کنند . گلبولهای قرمز نمی توانند با گلبولهای سفید اثرمتقابل داشته باشند .

روش بررسی :

 دکتر بریتین در تستهای آزمایشگاهی با جداسازی سلولها مشاهده کرد که گلبولهای قرمز جوان( اریتروسیت ها) اثر متقابلی با گلبولهای سفید دارند و باعث تجمع وچسبیدن به آنها می شوند. سپس او کلامپ ها(Clumps) و لخته های خونی(Aggregates) را در نمونه های خون 4 مرد با بیماری داسی شکل جستجو کرد همه نمونه های جدا شده کلامپ داشتند . اگر چه تعدادی از آنها مقدار زیادی نداشتند ولی در عده ای دیگر هزاران مورد از آن کلامپها وجود داشت در حالی که او این کلامپ ها را در افراد سالم مشاهده نکرد.

یافته ها :

 دکتر بریتین گفت ممکن است محققان هنگام تحقیق این کلامپ ها را گسسته کرده باشندو از بین برده باشند چون لوله های نمونه گیری خون معمولا حاوی محلول ضدانعقاد هستند که با Ca باند شده است که اغلب این Ca نقشی را در چسبندگی سلول ها بازی می کند . او مشاهده کرد هنگامی که از محلول ضد انعقاد بدون Ca استفاده شود می توان لخته ها و کلامپ ها را مشاهده کرد.

نتیجه گیری :

دکتر بریتین و همکارانش مطالعات بیشتری از اثرات غیرطبیعی شامل شرایطی که ممکن است تعداد لخته هارا در خون تعین کند انجام دادند و این که می توان با کمک داروئی که به طور معمول برای درمان بیماری داسی شکل استفاده می شود این تجمع ها و کلامپ ها را برطرف کرد:: موضوعات مرتبط: هماتولوژی
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, فرزاد عسگری, هماتولوژی
ن :
ت : 2012/8/20


اندازه گیری الکترولیتهای ادراری تفاوتی با سایر مایعات بدن نداشته  و تنها عدم استفاده از مواد نگه دارنده در نونه ها بوده و همان شرایطی را که در  سایر مایعات رعایت می شوند در این مورد نیز بایستی مد نظر قرار گیرند . بعنوان مثال از آنجایی که پتاسیم یک آنیون داخل سلولی است در صورت وجود همولیز داخل عروقی و یا خارج عروقی گلبولهای قرمز یا هر نوع آسیب سلولی در تمام سطح بافتهای مختلف بدن از جمله قلب و خود سلولهای کلیه باعث افزایش آنها خواهد شد لذا توجه به این نکات حائز اهمیت است.

از سوی دیگر از آنجایی که بهترین و در دسترس ترین روش معرفی شده برای اندازه گیری الکترولیتهایی مانند سدیم، پتاسیم، و لیتیم فلیم فتومتری است. و گزارشات فلیم فتومتری بصورت میلی اکی والان در لیتر بیان می شود، بایستی پس از بدست آوردن مقدار این یونها در حجم ادرار ۲۴ ساعته به لیتر ضرب گردد تا مقدار تام سدیم و پتاسیم دفعی در ۲۴ ساعت بدست آید.

در صورتی که نمونه در یخچال نگه داری گردد میزان مقادیر سدیم و پتاسیم نسبتا پایدار بوده و مقادیر نرمال بخصوص میزان سدیم ادرار به مقدار مصرف این یون به عنوان مثال مصرف نمک بستگی دارد.

مقادیر نرمال سدیم در فردی که به مقدار نرمال نمک مصرف می کند در ادرار ۲۴ ساعته در حدود:۲۲۰-۴۰ میلی اکی والان در لیتر گزارش شده است.

مقدار نرمال پتاسیم نیز تابع مصرف غذایی بوده ولی لزوما همبستگی و تناسب خاصی ندارد و میزان نرمال آن ۱۲۵-۲۵ میلی اکی والان در ادرار ۲۴ ساعته است.:: موضوعات مرتبط: ازمایش، بیوشیمی
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, فرزاد عسگری, بیوشیمی
ن :
ت : 2012/8/20


سلول های سلول کش طبیعی (Natural Cytotoxic = NC) به عنوان یکی از بازوهای سیستم ایمنی ذاتی نابود کننده سرطان در انسان و حیوانات مطرح هستند. شاخص NC-1.1 نیز به عنوان یکی از رسپتورهای موجود بر سطح این سلول ها گزارش شده است. علیهذا هویت این سلول ها و نیز نقش رسپتور یا رسپتورهای موجود بر آنها به خوبی مشخص نیست. از طریق کشت سلول های طحال موش در آزمایشگاه و با استفاده از آنتی بادی ضد رسپتور NC-1.1 این مطالعه بر آن است تا به سوالات فوق پاسخ دهد. سلول های طحال موش از نژاد CBA در محیط کشت حاوی اینترلوکین -3 (IL-3) پرورش داده شد و خاصیت سلول کشی طبیعی آن در مراحل مختلف رشد به روش آزمایش سلول کشی (Cytotoxic assay) بررسی شد. هویت این سلول ها با استفاده از رنگ آمیزی گیمسا و آلسین بلو (Alcian blue) نیز با استفاده از پروتئاز اختصاصی ماستوسیت ها تعیین گردید. به علاوه رسپتورهای سطحی این سلول ها به کمک روش فلوسیتومتری در مراحل مختلف رشد در محیط کشت مشخص گردید. سلول های پرورش یافته در محیط کشت حاوی MCL) Mouse Mast Cell Line, IL-) نامیده شدند. این سلول ها درشت و دانه دار (گرانولار) بوده و سیتوپلاسم فراوان داشتند. 90 درصد این سلول ها با رنگ آمیزی اختصاصی ماستوسیت ها موسوم به آلسین بلو رنگ شدند. همچنین با استفاده cDNA وجود پروتئاز mMCP-5 اختصاصی ماستوسیت ها تایید گردید. به علاوه مشخص گردید که این سلول ها فاقد رسپتورهای مخصوص سلول های ماکروفاژ،(Natural Killer Cell) NK , T, B هستند، ولی دارای رسپتورهای CD32/CD 16 شاخص بخش FC آنتی بادی و نیز رسپتورهای NC-1.1 که میانجی سلول کشی طبیعی این سلول ها در از بین بردن سلول های توموری WEHI-164 که یک نوع فیبروسارکوما است می باشند. این خاصیت با افزایش عمر سلول ها در محیط کشت تقویت می گردد. نتیجه این سلول های پرورش یافته در محیط کشت حاوی IL-3 ماستوسیت هایی هستند که فاقد شاخص های سلول های ماکروفاژ، NK,T ,Bبوده و با کسب رسپتور NC-1.1 سلول کشی طبیعی را بر علیه فیبرو سارکوهای WEHI-164 برقرار می‌کنند.


 

زمینه و هدف : 

سلول های سلول کش طبیعی (Natural Cytotoxic = NC) به عنوان یکی از بازوهای سیستم ایمنی ذاتی نابود کننده سرطان در انسان و حیوانات مطرح هستند. شاخص NC-1.1 نیز به عنوان یکی از رسپتورهای موجود بر سطح این سلول ها گزارش شده است. علیهذا هویت این سلول ها و نیز نقش رسپتور یا رسپتورهای موجود بر آنها به خوبی مشخص نیست. 

مواد و روش ها : 

از طریق کشت سلول های طحال موش در آزمایشگاه و با استفاده از آنتی بادی ضد رسپتور NC-1.1 این مطالعه بر آن است تا به سوالات فوق پاسخ دهد. سلول های طحال موش از نژاد CBA در محیط کشت حاوی اینترلوکین -3 (IL-3) پرورش داده شد و خاصیت سلول کشی طبیعی آن در مراحل مختلف رشد به روش آزمایش سلول کشی (Cytotoxic assay) بررسی شد. هویت این سلول ها با استفاده از رنگ آمیزی گیمسا و آلسین بلو (Alcian blue) نیز با استفاده از پروتئاز اختصاصی ماستوسیت ها تعیین گردید. به علاوه رسپتورهای سطحی این سلول ها به کمک روش فلوسیتومتری در مراحل مختلف رشد در محیط کشت مشخص گردید. سلول های پرورش یافته در محیط کشت حاوی MCL) Mouse Mast Cell Line, IL-) نامیده شدند. این سلول ها درشت و دانه دار (گرانولار) بوده و سیتوپلاسم فراوان داشتند.

یافته ها : 

90 درصد این سلول ها با رنگ آمیزی اختصاصی ماستوسیت ها موسوم به آلسین بلو رنگ شدند. همچنین با استفاده cDNA وجود پروتئاز mMCP-5 اختصاصی ماستوسیت ها تایید گردید. به علاوه مشخص گردید که این سلول ها فاقد رسپتورهای مخصوص سلول های ماکروفاژ،(Natural Killer Cell) NK , T, B هستند، ولی دارای رسپتورهای CD32/CD 16 شاخص بخش FC آنتی بادی و نیز رسپتورهای NC-1.1 که میانجی سلول کشی طبیعی این سلول ها در از بین بردن سلول های توموری WEHI-164 که یک نوع فیبروسارکوما است می باشند. این خاصیت با افزایش عمر سلول ها در محیط کشت تقویت می گردد. ن

نتیجه گیری : 

تیجه این سلول های پرورش یافته در محیط کشت حاوی IL-3 ماستوسیت هایی هستند که فاقد شاخص های سلول های ماکروفاژ، NK,T ,Bبوده و با کسب رسپتور NC-1.1 سلول کشی طبیعی را بر علیه فیبرو سارکوهای WEHI-164 برقرار می‌کنند.:: موضوعات مرتبط: ازمایش، ایمنی شناسی
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, فرزاد عسگری, ایمنی شناسی
ن :
ت : 2012/8/20


چکیده :

زمینه و هدف: ایمونوگلبولین ها از دسته گلیکوپروتیین ها هستند که در سرم و مایعات بافتی تمام پستانداران وجود دارند و در میان پنج کلاس ایمونوگلبولین ها در انسان، سه کلاس IgG، IgA و IgM در مقابل عوامل بیگانه از اهمیت بیشتری برخوردارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان ایمونوگلبولین ها در کم خونی ناشی از فقر آهن انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مورد- شاهدی، 90 نفر از مراجعه کنندگان به آزمایشگاه مرکزی یزد که دارای علایم کلینیکی کم خونی بودند و فریتین آنها از کمتر از 10mg/dl بود، مورد تحقیق قرار گرفتند (گروه مورد)؛ این افراد هیچ بیماری مشخص دیگری نداشتند و در 4 ماه گذشته تزریق ایمونوگلبولین یا واکسن انجام نداده بودند؛ همچنین 90 نفر مراجعه کننده که سالم و فاقد علایم کلینیکی کم خونی بودند و از نظر سن و جنس با افراد گروه مورد هماهنگ بودند، به عنوان گروه شاهد، انتخاب شدند. از افراد هر دو گروه به میزان 5cc خون وریدی گرفته و داخل لوله ساده ریخته شد؛ 4 ساعت بعد سرم آن جدا و در فریزر در دمای -80?C نگهداری شد؛ ایمونوگلبولین های IgG، IgM و IgA به روش انتشار شعاعی ساده (SRID) و مقدار فریتین آن به روش ELISA اندازه گیری شد. اطلاعات با استفاده از آزمونهای آماری Chi-Square و t مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: از 90 نفر افراد دارای کمبود فریتین، 17 نفر (18.88%) در گروه سنی 1-19، 43 نفر (47.77%) در گروه سنی 20-29 سال و 30 نفر (33.33%) در گروه سنی 30-59 سال قرار داشتند. میانگین IgG در افراد گروه مورد 877.33mg/dl و در افراد گروه شاهد 1048.7mg/dl و اختلاف آنها از نظر آماری معنی دار بود (P=0.001). میانگین IgM در افراد گروه مورد 134.2mg/dl و در گروه شاهد 138.92mg/dl بود؛ این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (P=0.487). میانگین IgA در گروه مورد 149.82mg/dl و در گروه شاهد 179.33mg/dl و اختلاف آنها معنی دار بود (P=0.002). تفاوت وضعیت ایمونوگلبولین ها در دو گروه مورد و شاهد از نظر IgG و IgA معنی دار بود (به ترتیب P=0.000 و P=0.003) ولی از نظر IgM معنی دار نبود (P=0.756). میزان همبستگی فریتین با ایمونوگلبولین ها در هیچ از یک گروههای مورد مطالعه معنی دار نبود. نتیجه گیری: در این تحقیق، میانگین ایمونوگلبولین های IgG و IgA در افراد با کمبود فریتین به طور معنی داری کمتر از افراد با فریتین نرمال بود.


بررسی میزان ایمونوگلبولین هایIgA، IgM و IgG  در کم خونی ناشی از فقرآهن 

زمینه و هدف: 
ایمونوگلبولین ها از دسته گلیکوپروتیین ها هستند که در سرم و مایعات بافتی تمام پستانداران وجود دارند و در میان پنج کلاس ایمونوگلبولین ها در انسان، سه کلاس IgG، IgA و IgM در مقابل عوامل بیگانه از اهمیت بیشتری برخوردارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان ایمونوگلبولین ها در کم خونی ناشی از فقر آهن انجام شد.

روش بررسی: 
در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مورد- شاهدی، 90 نفر از مراجعه کنندگان به آزمایشگاه مرکزی یزد که دارای علایم کلینیکی کم خونی بودند و فریتین آنها از کمتر از 10mg/dl بود، مورد تحقیق قرار گرفتند (گروه مورد)؛ این افراد هیچ بیماری مشخص دیگری نداشتند و در 4 ماه گذشته تزریق ایمونوگلبولین یا واکسن انجام نداده بودند؛ همچنین 90 نفر مراجعه کننده که سالم و فاقد علایم کلینیکی کم خونی بودند و از نظر سن و جنس با افراد گروه مورد هماهنگ بودند، به عنوان گروه شاهد، انتخاب شدند. از افراد هر دو گروه به میزان 5cc خون وریدی گرفته و داخل لوله ساده ریخته شد؛ 4 ساعت بعد سرم آن جدا و در فریزر در دمای -80?C نگهداری شد؛ ایمونوگلبولین های IgG، IgM و IgA به روش انتشار شعاعی ساده (SRID) و مقدار فریتین آن به روش ELISA اندازه گیری شد. اطلاعات با استفاده از آزمونهای آماری Chi-Square و t مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: 
از 90 نفر افراد دارای کمبود فریتین، 17 نفر (18.88%) در گروه سنی 1-19، 43 نفر (47.77%) در گروه سنی 20-29 سال و 30 نفر (33.33%) در گروه سنی 30-59 سال قرار داشتند. میانگین IgG در افراد گروه مورد 877.33mg/dl و در افراد گروه شاهد 1048.7mg/dl و اختلاف آنها از نظر آماری معنی دار بود (P=0.001). میانگین IgM در افراد گروه مورد 134.2mg/dl و در گروه شاهد 138.92mg/dl بود؛ این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (P=0.487). میانگین IgA در گروه مورد 149.82mg/dl و در گروه شاهد 179.33mg/dl و اختلاف آنها معنی دار بود (P=0.002). تفاوت وضعیت ایمونوگلبولین ها در دو گروه مورد و شاهد از نظر IgG و IgA معنی دار بود (به ترتیبP=0.000 و P=0.003) ولی از نظر IgM معنی دار نبود (P=0.756). میزان همبستگی فریتین با ایمونوگلبولین ها در هیچ از یک گروههای مورد مطالعه معنی دار نبود.

نتیجه گیری: در این تحقیق، میانگین ایمونوگلبولین های IgG و IgA در افراد با کمبود فریتین به طور معنی داری کمتر از افراد با فریتین نرمال بود.

...:: موضوعات مرتبط: ایمنی شناسی
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, فرزاد عسگری, ایمنی شناسی
ن :
ت : 2012/8/20


داروهاي زيادي براي درمان ناباروري بكار مي روند كه باعث افزايش تعداد تخمك ها، آزاد سازي تخمك, آماده سازي 

آندومتر، تنظيم زمان آزاد سازي تخمك و حمايت رشد جنين مي گردند.

                       
:: موضوعات مرتبط: مترفقه، فارماکولوژی
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, فرزاد عسگری, فارماکولوژی
ن :
ت : 2012/8/19
                                     

                               

                                                        با سلام

سرویس خبرنامه فعال شده است،با عضویت در ان از جدیدترین اخبار علوم ازمایشگاهی با خبر شوید.:: موضوعات مرتبط: مترفقه
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, فرزاد عسگری
ن :
ت : 2012/8/19

مقدار لطمه به غذا هنگام پخت با ماكروويو بيشتر از ساير روش‌هاي پخت نيست و به دليل اينكه مدت حرارت دهي كمتر است، موادمغذي غذا بيشتر حفظ مي‌شود.

  دستگاه مايكروويو امواجي بين 300 مگاهرتز تا چند گيگا هرتز در ثانيه توليد مي‌كند كه بردي كوتاه در حد چند متر دارند. ميزان نفوذ اين امواج بالا بوده ولي برد آنها كوتاه است. 

درباره فوايد و عوارض ماكروويو توضيحاتي ارائه كرد كه در پي مي‌آيد. :: موضوعات مرتبط: مترفقه
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, فرزاد عسگری
ن :
ت : 2012/8/19شرح بیماری 
گلوسیت‌ عبارت‌ است‌ از التهاب‌ حاد یا مزمن‌ زبان‌ در اثر علل‌ مختلف‌. گاهی‌ مسری‌ است‌ ولی‌ سرطانی‌ نیست‌. 


علایم‌ شایع‌ 

هر یك‌ از موارد زیر: 
زبان‌ متورم‌ با رنگ‌ قرمز روشن‌ 
زخم‌ متورم‌ با رنگ‌ قرمز روشن‌ 
مویی‌شكل‌ شدن‌ زبان‌، گاهی‌ همراه‌ با سطحی‌ سیاه‌ 
قرمز شدن‌ نوك‌ و گوشه‌های‌ زبان‌ 


علل‌ 

عفونی‌ از جمله‌ هرپس‌ 
سوختگی‌ 
آسیب‌ ناشی‌ از دندان‌های‌ ناصاف‌، عدم‌ تناسب‌ دندان‌های‌ مصنوعی‌، تنفس‌ دهانی‌ یا گازگرفتگی‌ مكرر در حین‌ تشنج‌ 
سوء مصرف‌ الكل‌، دخانیات‌، غذای‌ گرم‌ یا چاشنی‌ 
سلامت‌ نامناسب‌ دندان‌ 
آلرژی‌ به‌ خمیر دندان‌، دهان‌ شور (به‌ ویژه‌ دهان‌ شور حاوی‌ پراكسید)، شیرینی‌، رنگ‌ یا مواد مورد استفاده‌ در كارهای‌ دندان‌پزشكی‌ 
كمبود ویتامین‌های‌ ب‌ در اثر پلاگر، كم‌خونی‌ كمبود ویتامین‌ ب‌12 یا كم‌خونی‌ كمبود آهن‌ 
واكنش‌های‌ مضر نسبت‌ به‌ داروها 


عوامل تشدید كننده بیماری 

تغذیه‌ نامناسب‌ به‌ ویژه‌ كمبود ویتامین‌ها 
سیگار كشیدن‌ 
مواجهه‌ شیمیایی‌ یا محیطی‌ با موارد شیمیایی‌ تحریك‌كننده‌ یا خورنده‌ 
الكلیسم‌ 
اضطراب‌ یا افسردگی‌ 
دیابت‌ شیرین‌ 


پیشگیری‌ 

بهداشت‌ دهان‌ خوبی‌ داشته‌ باشید. دندان‌ها و زبان‌ را حداقل‌ 2 بار در روز مسواك‌ بزنید و هر روز از نخ‌ دندان‌ استفاده‌ كنید. مرتب‌ چكاب‌ دندانپزشكی‌ داشته‌ باشید. 
سیگار نكشید. 
با استفاده‌ از محافظ‌ سر در ورزش‌های‌ تماسی‌ یا دوچرخه‌ سواری‌، از آسیب‌ زبان‌ پیشگیری‌ كنید. 


عواقب‌ مورد انتظار 

با درمان‌ معمولاً ظرف‌ 2 هفته‌ علاج‌پذیر است‌. 


عوارض‌ احتمالی‌ 

التهاب‌ زبان‌ در صورت‌ عدم‌ درمان‌ كافی‌ می‌تواند مزمن‌ شود. 


درمان‌ 

اصول‌ كلی‌ 
آزمون‌های‌ تشخیصی‌ می‌توانند شامل‌ بررسی‌های‌ آزمایشگاهی‌ خون‌ یا بیوپسی‌ برای‌ تشخیص‌ هر گونه‌ اختلال‌ زمینه‌ای‌ باشند. 
درمان‌ متوجه‌ علت‌ زمینه‌ای‌ در كنار ابزارهای‌ كمك‌ به‌ خود خواهد بود. 
بررسی‌ كنید كه‌ آیا بین‌ خوردن‌ غذاهای‌ خاص‌ و التهاب‌ زبان‌ همراهی‌ وجود دارد یا خیر. غذاهای‌ تحریك‌كننده‌ می‌توانند شامل‌ شكلات‌، مركبات‌، غذاهای‌ اسیدی‌ (سركه‌، ترشی‌جات‌)، آجیل‌ شور یا چیپس‌ سیب‌ زمینی‌ باشند. 
روزانه‌ 3 بار یا بیشتر دهان‌ خود را با محلول‌ نمك‌ (نصف‌ قاشق‌ چایخوری‌ در 250 سی‌سی‌ آب‌ معادل‌ یك‌ بطری‌ نوشابه‌) بشویید. 
اگر التهاب‌ زبان‌، ناشی‌ از یك‌ دندان‌ یا دندان‌ مصنوعی‌ خراب‌ باشد، با دندانپزشك‌ خود مشورت‌ كنید. تا زمان‌ رفع‌ علت‌، التهاب‌ بهبود نخواهد یافت‌. 


داروها 

برای‌ درد خفیف‌ می‌توانید از داروهای‌ بدون‌ نیاز به‌ نسخه‌ مثل‌ دهان‌ شوهای‌ بی‌حس‌كننده‌ یا استامینوفن‌ استفاده‌ كنید. 
ممكن‌ است‌ برای‌ عفونت‌ و درد، آنتی‌بیوتیك‌ها یا بی‌حس‌كننده‌های‌ موضعی‌ تجویز گردند. 


فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری 

محدودیتی‌ وجود ندارد. 


رژیم‌ غذایی‌ 

غیر از پرهیز از غذاهایی‌ كه‌ التهاب‌ را تشدید می‌كنند، رژیم‌ غذایی‌ خاصی‌ ندارد. در طول‌ بهبودی‌ در حدامكان‌ از مایعات‌ فراوان‌ و رژیم‌ غذایی‌ كاملاً متعادل‌ استفاده‌ كنید. برای‌ به‌ حداقل‌ رساندن‌ درد، مایعات‌ را با نی‌ بنوشید. غذاهایی‌ كه‌ درد كمتری‌ ایجاد می‌كنند، عبارتند از شیر، ژلاتین‌ مایع‌، ماست‌، بستنی‌ و فرنی‌. 


درچه شرایطی باید به پزشك مراجعه نمود؟ 

ایجاد تب‌ 
عدم‌ بهبودی‌ علایم‌ ظرف‌ 3 روز علی‌رغم‌ درمان‌ 
اگر درد غیر قابل‌ تحمل‌ شود و با درمان‌ تسكین‌ نیابد. 
ظهور بثور پوستی‌ 
كاهش‌ وزن‌ 
اگر زبان‌ متورم‌ شود و مانع‌ بلع‌ گردد. :: موضوعات مرتبط: بیماری
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, بیماری ها, فرزاد عسگری
ن :
ت : 2012/8/17
شرح بیماری 
تب‌خال‌ ناحیه‌ تناسلی‌ عبارت‌ است‌ از یك‌ عفونت‌ ویروسی‌ ناحیه‌ تناسلی‌ كه‌ از راه‌ آمیزشی‌ انتقال‌ می‌یابد. این‌ عفونت‌ در مردان‌ و زنان‌ می‌تواند رخ‌ دهد. از جمله‌ نواحی‌ كه‌ امكان‌ درگیری‌ آنها وجود دارد عبارتند از مجرای‌ تناسلی‌، گردن‌ رحم‌، ران‌ها، و آلت‌ تناسلی‌. تب‌خالی‌ تناسلی‌ معمولاً همراه‌ با سایر بیماری‌های‌ آمیزشی‌ رخ‌ می‌دهد. 


علایم‌ شایع‌ 

تاول‌های‌ دردناك‌ كه‌ قبل‌ از آن‌ خارش‌، سوزش‌ یا احساس‌ آزردگی‌ در ناحیه‌ تناسلی‌ وجود دارد. در زنان‌، تاول‌ها ممكن‌ است‌ با درون‌ مجرای‌ تناسلی‌ تا گردن‌ رحم‌ و نیز پیشابراه‌ گسترش‌ یابند. پس‌ از چند روز، تاول‌های‌ می‌تركند و از آنها زخم‌هایی‌ كم‌ عمق‌ و دردناك‌ بر جای‌ می‌ماند كه‌ 3-1 هفته‌ به‌ طول‌ می‌انجامند. 
سوزش‌ و مشكل‌ در دفع‌ ادرار 
بزرگ‌ شدن‌ گره‌های‌ لنفاوی‌ 
تب‌ و احساس‌ كسالت‌ 


علل‌ 

ویروس‌ تب‌خال‌ (هرپس‌) نوع‌ 2. ویروس‌ تب‌خال‌ نوع‌ 1 باعث‌ تب‌خال‌ ناحیه‌ دهانی‌ می‌شود، البته‌ گاهی‌ عامل‌ تب‌خال‌ ناحیه‌ تناسلی‌ نیز هست‌. 
تب‌خال‌ ناحیه‌ تناسلی‌ از راه‌ آمیزشی‌ و در صورت‌ وجود ضایعات‌ فعال‌ انتقال‌ می‌یابد. ضایعات‌ ممكن‌ است‌ روی‌ دست‌ها و دهان‌ نیز باشند. از زمان‌ تماس‌ با ویروس‌ 7-2 روز طول‌ می‌كشد تا علایم‌ ظاهر شوند گاهی‌ عفونت‌ بدون‌ هیچ‌گونه‌ علایم‌ اولیه‌ای‌ انتقال‌ می‌یابد ولی‌ بعداً خود را نشان‌ می‌دهد. 


عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر 

وجود یك‌ بیماری‌ جدی‌ كه‌ مقاومت‌ بدن‌ را كم‌ كرده‌ باشد. 
مصرف‌ داروهای‌ سركوب‌كننده‌ ایمنی‌ یا داروهای‌ سرطان‌ 
استرس‌ (افزایش‌ استعداد ابتلا به‌ عفونت‌ اولیه‌ یا عود عفونت‌). استرس‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ كاهش‌ كارایی‌ پاسخ‌ ایمنی‌، كه‌ معمولاً رشد ویروس‌ را متوقف‌ می‌كند، شود. 
سیگار كشیدن‌ 
سایر عواملی‌ كه‌ می‌توانند باعث‌ عود بیماری‌ شوند عبارتند از آسیب‌ به‌ ناحیه‌ تناسلی‌، عادت‌ ماهانه‌، آفتاب‌ گرفتن‌، و وجود یك‌ عفونت‌ دیگر 


پیشگیری‌ 

در صورت‌ وجود زخم‌ یا تاول‌ (عفونت‌ فعال‌)، باید از آمیزش‌ خودداری‌ شود. 
در صورت‌ وجود عفونت‌ غیرفعال‌، خصوصاً اگر عود مكرر عفونت‌ فعال‌ وجود داشته‌ باشد، باید از كاندوم‌ استفاده‌ شود. 
اگر حامله‌ هستید، حتماً سابقه‌ تب‌خال‌ تناسلی‌ یا هرگونه‌ ضایعه‌ ناحیه‌ تناسلی‌ را به‌ پزشك‌ خود اطلاع‌ دهید، زیرا باید اقداماتی‌ احتیاطی‌ برای‌ جلوگیری‌ از بروز عفونت‌ در نوزاد انجام‌ شوند. 
حتی‌المقدور از استرس‌ پرهیز كنید. 


عواقب‌ مورد انتظار 

در حال‌ حاضر نمی‌توان‌ تب‌خال‌ ناحیه‌ تناسلی‌ را معالجه‌ كرد، اما با درمان‌ می‌توان‌ علایم‌ بیماری‌ را تخفیف‌ داد و از عود بیماری‌ جلوگیری‌ كرد. 
در هنگامی‌ كه‌ علایم‌ وجود ندارد، ویروس‌ به‌ حالت‌ خفته‌ درآمده‌ است‌. وقتی‌ كه‌ ویروس‌ دوباره‌ فعال‌ شود علایم‌ باز می‌گردند. بازگشت‌ علایم‌ به‌ معنای‌ عفونت‌ جدید نیست‌. 
میزان‌ ناراحتی‌ از فرد به‌ فرد و در یك‌ فرد نیز در زمان‌های‌ مختلف‌، متفاوت‌ است‌. همچنین‌ میزان‌ ناراحتی‌ در اولین‌ بار عفونت‌ بیشتر از عودهای‌ بعدی‌ است‌. 


عوارض‌ احتمالی‌ 

گسترش‌ عفونت‌ ویروسی‌ به‌ تمام‌ بدن‌ و مرگ‌ در بیمارانی‌ كه‌ ناچارند داروی‌ ضد سرطان‌ یا مهاركننده‌ دستگاه‌ ایمنی‌ مصرف‌ كنند. 
انتقال‌ عفونت‌ به‌ نوزاد تازه‌ به‌ دنیال‌ آمده‌ از مادر آلوده‌ كه‌ می‌تواند یك‌ عفونت‌ گسترده‌ و تهدیدكننده‌ جان‌ نوزاد را ایجاد كند. 
عفونت‌ باكتریایی‌ ثانویه‌ 


درمان‌ 

اصول‌ كلی‌ 
تشخیص‌ معمولاً با دیدن‌ تاول‌ها داده‌ می‌شود، اما برای‌ تأیید تشخیص‌ ممكن‌ است‌ مایع‌ داخل‌ تاول‌ در آزمایشگاه‌ مورد بررسی‌ قرار گیرد. 
درمان‌ با هدف‌ تخفیف‌ علایم‌ و پیشگیری‌ از عوارض‌ صورت‌ می‌گیرد. 
لباس‌ زیر باید نخی‌ باشد. 
برای‌ كاهش‌ درد به‌ هنگام‌ ادرار، می‌توان‌ از آب‌ گرم‌ در ناحیه‌ استفاده‌ كرد. 
نشستن‌ در وان‌ آب‌ گرم‌ كه‌ در آن‌ یك‌ قاشق‌ چایخوری‌ نمك‌ ریخته‌ شده‌ باشد می‌تواند مقداری‌ از درد و ناراحتی‌ ناشی‌ از تاول‌ها را كاهش‌ دهد. 
حتی‌المقدور شیوه‌ زندگی‌ خود را طوری‌ تغییر دهید كه‌ استرس‌ كمتری‌ در زندگی‌ داشته‌ باشید 
خانم‌ها باید سالانه‌ تحت‌ بررسی‌ پاپ‌اسمیر و معاینه‌ قرار گیرند تا از نبودن‌ هرگونه‌ عارضه‌ای‌ اطمینان‌ حاصل‌ شود. 


داروها 

داروهای‌ ضد ویروسی‌ خوراكی‌ غالباً برای‌ درمان‌ اولین‌ حمله‌ عفونت‌ تب‌خال‌ ناحیه‌ تناسلی‌ و عود عفونت‌ تجویز می‌شوند. در بعضی‌ از بیماران‌، این‌ داروها ممكن‌ است‌ برای‌ پیشگیری‌ نیز تجویز شوند. نوع‌ موضعی‌ مالیدنی‌ این‌ داروها ضدویروسی‌ نیز موجود هستند اما به‌ اندازه‌ خوراكی‌ مؤثر نیستند. 
داروهای‌ ضد درد خفیف‌، مثل‌ استامینوفن‌ 


فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری 

تا زمان‌ برطرف‌ نشدن‌ علایم‌، باید از آمیزش‌ خودداری‌ شود. 


رژیم‌ غذایی‌ 

رژیم‌ خاصی‌ توصیه‌ نمی‌شود. 


درچه شرایطی باید به پزشك مراجعه نمود؟: 

اگر شما یا یكی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان‌ علایم‌ تب‌خال‌ ناحیه‌ تناسلی‌ را دارید. 
اگر علی‌رغم‌ درمان‌، علایم‌ در عرض‌ یك‌ هفته‌ روبه‌ بهبود نگذارند. 
اگر علی‌رغم‌ درمان‌، علایم‌ بدتر شوند. 
اگر خونریزی‌ غیرمعمول‌ یا تورم‌ رخ‌ دهد. 
اگر به‌ هنگام‌ درمان‌، دوباره‌ تب‌ باز گردد یا این‌ كه‌ احساس‌ ناخوشی‌ یا كسالت‌ در شما به‌ وجود آید. :: موضوعات مرتبط: بیماری
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, بیماری ها, فرزاد عسگری
ن :
ت : 2012/8/17شرح بیماری 
بواسیر عبارت‌ است‌ از سیاهرگ‌های‌ گشادشده‌ (واریسی‌) در راست‌ روده‌ یا مقعد. بواسیر ممكن‌ در مجرای‌ مقعدی‌ (بواسیر داخلی‌) یا در مدخل‌ مقعد (بواسیر خارجی‌) واقع‌ شده‌ باشد. بواسیر ممكن‌ است‌ سال‌ها وجود داشته‌ باشد اما تنها با وقوع‌ خونریزی‌ بدان‌ پی‌برده‌ شود. 


علایم‌ شایع‌ 

خونریزی‌. امكان‌ دارد خون‌ قرمز روش‌ به‌ صورت‌ رگه‌هایی‌ در اجابت‌ مزاج‌ دیده‌ شود یا به‌ دنبال‌ اجابت‌ مزاج‌، خون‌ به‌ مقدار كم‌ و به‌ مدت‌كوتاهی‌ چكه‌ كند. 
درد، خارش‌ یا ترشح‌ مخاطی‌ پس‌ از اجابت‌ مزاج‌ 
وجود یك‌ برجستگی‌ در مقعد 
احساس‌ این‌ كه‌ پس‌ از اجابت‌ مزاج‌، راست‌ روده‌ به‌طور كامل‌ تخلیه‌ نشده‌ باشد (این‌ حالت‌ تنها در مورد بواسیر بزرگ‌ دیده‌ می‌شود). 
التهاب‌ و تورم‌ 


علل‌ 

وارد آمدن‌ فشار مكرر به‌ سیاهرگ‌های‌ مقعد یا راست‌ روده‌ 


عوامل‌ افزایش‌ دهنده‌ خطر 

رژیم‌ غذایی‌ بدون‌ فیبر 
نشستن‌ یا ایستادن‌ به‌ مدت‌طولانی‌ 
چاقی‌ 
یبوست‌ 
كم‌شدن‌ تون‌ عضلانی‌ در سنین‌ بالا 
جراحی‌ راست‌ روده‌ یا پارگی‌ مجرای‌ تناسلی‌ به‌ هنگام‌ زایمان‌ و دوختن‌ آن‌ 
بیماری‌ كبدی‌ 
سرطان‌ روده‌ بزرگ‌ 
لواط‌ 
بالا بردن‌ فشار خون‌ در سیستم‌ سیاهرگی‌ دستگاه‌ گوارش‌ 


پیشگیری‌ 

برای‌ اجابت‌ مزاج‌ عجله‌ نكنید و در عین‌ حال‌ از زور زدن‌ و نشستن‌ طولانی‌مدت‌ در توآلت‌ خودداری‌ كنید. 
اگر اضافه‌ وزن‌ دارید، وزن‌ خود را كاهش‌ دهید. 
مقدار فیبر غذایی‌ را در رژیم‌ خود افزایش‌ دهید. 
روزانه‌ 10-8 لیوان‌ آب‌ بنوشید. 
به‌طور منظم‌ ورزش‌ كنید. 


عواقب‌ مورد انتظار 

بواسیر معمولاً با مراقبت‌ مناسب‌ خوب‌ می‌شود، اما علایم‌ ممكن‌ است‌ افت‌ و خیر داشته‌ باشند (یعنی‌ بواسیر ممكن‌ است‌ پس‌ از یك‌ دوره‌ یبوست‌ دوباره‌ ظاهر شود). در مواردی‌ كه‌ به‌ درمان‌ محافظه‌كارانه‌ خوب‌ پاسخ‌ نمی‌دهند شاید جراحی‌ مورد نیاز باشد. 


عوارض‌ احتمالی‌ 

كم‌خونی‌ فقر آهن‌ اگر خونریزی‌ قابل‌ توجه‌ باشد. 
درد شدید در اثر وجود لخته‌ خون‌ در بواسیر 
عفونت‌ یا زخم‌ شدن‌ بواسیر 


درمان‌ 

اصول‌ كلی‌ 
برای‌ تشخیص‌ قطعی‌ ممكن‌ است‌ یكی‌ از روش‌های‌ زیر انجام‌ شوند: آنوسكپی‌ (دیدن‌ مقعد با كمك‌ یك‌ لوله‌ كوتاه‌ به‌ نام‌ آنوسكپ‌، وسیله‌ای‌ لنزدار و دارای‌ یك‌ منبع‌ نورانی‌ در سر آن‌ است‌)، یا پروكتوسكپی‌ (دیدن‌ راست‌ روده‌ و قسمت‌ پایینی‌ روده‌ بزرگ‌ یا وسیله‌ای‌ به‌ نام‌ پروكتوسكپ‌، كه‌ وسیله‌ای‌ اپتیك‌ و دارای‌ یك‌ منبع‌ نورانی‌ در سر آن‌ است‌). 
درمان‌ با هدف‌ تخفیف‌ علایم‌ صورت‌ می‌گیرد. 
هیچ‌گاه‌ برای‌ اجابت‌ مزاج‌ زور نزنید. 
پس‌ از اجابت‌ مزاج‌، ناحیه‌ را با ملایمت‌ پاك‌ كنید. 
برای‌ تخفیف‌ درد، روزانه‌ چندین‌ بار هر بار به‌ مدت‌ 20-10 دقیقه‌ در آب‌ گرم‌ بنشینید. 
برای‌ تخفیف‌ درد و تورم‌ ناشی‌ از وجود لخته‌ در بواسیر یا بیرون‌ زدگی‌ بواسیر، یك‌ روز در رختخواب‌ استراحت‌ كنید و روی‌ ناحیه‌ كیسه‌ یخ‌ بگذارید. 
در مواردی‌ كه‌ مقاوم‌ به‌ درمان‌ هستند، امكان‌ دارد نیاز به‌ جراحی‌ وجود داشته‌ باشد. روش‌های‌ مختلفی‌ وجود دارند: بستن‌ یك‌ باند لاستیكی‌ در قاعده‌ بواسیر؛ اسكلروتراپی‌ (تزریق‌ مواد شیمیایی‌ برای‌ بسته‌ شدن‌ سیاهرگ‌ها و تشكیل‌ بافت‌ جوشگاهی‌)؛ جراحی‌ با سرما (یخ‌ زدن‌ بواسیر با نیتروژن‌ مایع‌)؛ انعقاد بواسیر (با اشعه‌ مادون‌ قرمز یا لیزر)؛ یا در آوردن‌ بواسیر 


داروها 

برای‌ درد خفیف‌، خارش‌، یا كاهش‌ تورم‌، می‌توان‌ از داروهایی‌ كه‌ اختصاصاً برای‌ تخفیف‌ علایم‌ بواسیر ساخته‌ شده‌اند استفاده‌ كرد. اگر علایم‌ بواسیر به‌ هنگام‌ حاملگی‌ رخ‌ دهند، از پزشك‌ خود در مورد داروهای‌ مناسب‌ كه‌ در حاملگی‌ مشكلی‌ ایجاد نكند سؤوال‌ كنید. 
اگر نیاز به‌ استفاده‌ از مسهل‌ باشد، از نرم‌كننده‌های‌ اجابت‌ مزاج‌ استفاده‌ كنید. 


فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری 

محدودیتی‌ برای‌ آن‌ وجود ندارد. كار روده‌ با آمادگی‌ جسمانی‌ مناسب‌ بهبود می‌یابد. 


رژیم‌ غذایی‌ 

برای‌ پیشگیری‌ از یبوست‌، یك‌ رژیم‌ متعادل‌ حاوی‌ مواد غذایی‌ دارای‌ فیبر زیاد، مثل‌ میوه‌های‌ تازه‌، كلوچه‌، حبوبات‌، سبزیجات‌ و غلات‌ سبوس‌دار داشته‌ باشید. 
روزانه‌ 10-8 لیوان‌ مایعات‌ بنوشید. 
اگر اضافه‌ وزن‌ دارید، وزن‌ خود را كم‌ كنید. 


درچه شرایطی باید به پزشك مراجعه نمود؟ 

اگر در همان‌ جایی‌ كه‌ بواسیر بوده‌ است‌ یك‌ برجستگی‌ سفت‌ تشكیل‌ شود. 
اگر بواسیر باعث‌ درد شدید می‌شود كه‌ با درمان‌های‌ ذكر شده‌ در بالا تخفیف‌ نیابد. 
اگر خونریزی‌ زیاد باشد (بیش‌ از مقداری‌ كه‌ در قسمت‌ علایم‌ ذكر شد). البته‌ باید به‌ یادداشت‌ كه‌ خونریزی‌ ممكن‌ است‌ یكی‌ از علایم‌ اولیه‌ سرطان‌ باشد. :: موضوعات مرتبط: بیماری
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, بیماری ها, فرزاد عسگری
ن :
ت : 2012/8/17


بی‌توجهی به این علائم گاهی ممكن است چندان مهم نباشد، اما گاهی باعث صدماتی جبران‌ناپذیر می‌شود. در صورت ضربه مغزی یا مشاهده علائم سكته، كمتر از سه تا ‌چهار ساعت وقت دارید علائم را جدی بدانید.

 

علائم

سردرد یا سرگیجه شدید و ظاهرا بی‌علت و ناگهانی. كرخی، بی‏حسی، ضعف یا فلجی بویژه در یك سمت بدن یا بخش‌هایی مثل صورت، دست و... . احساس گیجی، پریشانی و ناتوانی در حفظ تعادل. اختلال ناگهانی در بینایی، بیان حرف‌های نامفهوم و فهم نادرست كلمات. گاهی ناتوانی در بروز اعمال همزمان مثل خندیدن، باز كردن كامل دو دست از ناحیه بازو و بیان جمله‌ای در توصیف اطراف.

 

صدمات

نرسیدن اكسیژن به سلول‌ها یا ایجاد لخته خون به از بین رفتن سلول‌ها، بافت‌های عصبی، آسیب‌های مغزی، ناتوانی در تشخیص یا كنترل یا انجام برخی اعمال، معلولیت یا مرگ می‌انجامد. پاره شدن رگ خونی باعث خونریزی مغزی و مرگ می‌شود.

 

دلایل بروز

عوامل عصبی: نگرانی، تنش، مجادله و... .

عوامل غذایی: مصرف كالری بیش از نیاز بدن، نمك، چربی، روغن‌های اشباع، عدم مصرف میوه‌ها، سبزیجات، غلات سبوسدار، روغن‌های كمتر مضر.

عوامل رفتاری و بهداشتی: سیگار، بی‌تحركی، اضافه وزن، دیابت، ضربات ناشی از ورزش یا حادثه.

عوامل سنی، خانوادگی، جنسیتی: احتمال وقوع آن در سنین بالاتر، با سابقه خانوادگی و مردان بیشتر است.

 

راهكارهای درمانی

از تجمع در اطراف بیمار، محدود كردن اكسیژن، فریادهایی كه سبب ترس و نگرانی و آسیب بیشتر می‌شود، خودداری كنید. هر ثانیه دیركرد زیانبار است، پس برای تشخیص دقیق و قطعی بسرعت اقدام كنید.

از قبل، نزدیك‌ترین بیمارستان‌های دارای همه خدمات اورژانس، سی‌تی‌اسكن، ام‌آر‌آی، و آزمایش خون شبانه‌روزی را به محل كار یا زندگی خود شناسایی كنید. با اورژانس تماس گرفته، بیمار را به بیمارستان منتقل كنید. آنها دستگاه اكسیژن و آزمایش قند خون هم دارند. در این فاصله از افزایش دمای بدن جلوگیری كرده، آن را در حد ۵/۳۷ نگاه دارید. تا قبل از تائید تشخیص، هیچ دارویی به وی نخورانید.:: موضوعات مرتبط: مترفقه
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, فرزاد عسگری
ن :
ت : 2012/8/16
                                                           

                                                       دانلود:: موضوعات مرتبط: ارشد(سوالات کنکور ادوار گذشته)، سوالات امتحانی، میکروب
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, سوالات, فرزاد عسگری
ن :
ت : 2012/8/15


حدود 30-40% عفونتهاي تنفسي در كودكان كمتر از 7 سال را مي‏توان به اين ويروس نسبت داد. معمولا منجر به علائم خفيفي شبيه سرماخوردگي مي‏شود اما مي‏تواند بيماري شديدتري را در مجراي تنفسي بوجود آورد. 4 نوع سرولوژيك از پارا آنفلوانزا براي انسان بيماريزا هستند. انواع 1و 2و 3 بعد از RSV مهمترين دلايل عفونت شديد مجاري تنفسي در نوزادان و كودكان هستند. اين گونه‏ها خصوصا به عفونت حنجره ـ ناي و برونشها (خناق) منجر مي‏شوند. نوع 4 فقط عفونت خفيفي در مجراي تنفسي فوقاني كودكان و بزرگسالان ايجاد مي‏كند.

 •  اين ويروس در اپيتليال مژه دار مجاري تنفسي (بيني و ناي) جاي مي‏گيرد.
 •  مي‏تواند طي 16ـ3 روز گسترش يابد.
 • پاسخ پاتولوژيك اصلي آماس و التهاب است.
 •  منجربه ويرمي وعفونت سيستميك نمي‏شود.
 •  محدود به ميزبان انساني است.
 • پروتئين اتصالي در اين ويروس هماگلوتينين ـ نورآمينيداز (HN) است.

 

دفاع ميزبان

اينترفرون و نوتراليزاسيون (خنثي سازي) و IgA. اما IgA اغلب عمر كوتاهي دارد.

 

درمان و كنترل و پيشگيري

درمان خناق شامل تجويز بخار سرد يا گرم و كنترل راههاي تنفسي فوقاني مي‏باشد.عوامل ضد ويروسي خاصي براي درمان وجود ندارد. احتمالا به دليل اينكه واكسنهاي كشته شده ويروسي قادر به توليد Ab ترشحي موضعي و ايمني سلولي مناسب نيستند واكسيناسيون با اين گونه واكسنها موثر نبوده و واكسن زنده ضعيف شده در دسترس نمي‏باشد.

 

چه افرادي در معرض خطرند

1) كودكان: در خطر بيماري خفيف يا خناق (croup) قرار دارند.

2) بزرگسالان: در خطر عفونت مجدد با علائم خفيفتر هستند. 

 

تشخيص آزمايشگاهي

 • ويروس پارا آنفلوانزا از نمونه شستشوي بيني و ترشحات تنفسي ايزوله شده و به خوبي در سلولهاي اوليه كليه ميمون رشد مي‏كند.
 •  حضور سلولهاي آلوده به ويروس در نمونه حلق يا در كشت سلول از طريق سن سي شيا يا ايمونوفلوئورسانس رديابي مي‏شود.
 • هماگلوتينين ويروس موجب اتصال RBCها می‏شود.
 • به واسطه استفاده ازAb  اختصاصي به منظور جلوگيري از اتصال RBCها به يكديگر مي‏توان سروتايپ ويروس را تعيین كرد.
 • تكنيكهاي سريع مانند RT-PCR روشهايي براي رديابي ويروس پارا آنفلوانزا از ترشحات تنفسي مي‏باشد:: موضوعات مرتبط: ازمایش، بیماری
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, بیماری ها, فرزاد عسگری
ن :
ت : 2012/8/13

کراس مچ CROSS MATCH

تعیین گروه خون و Rh

روش بررسی Rh منفی از نظر Du در یک لوله آزمایش

روش آزمایش کراس مچ با شیوه WHO

کراس مچ اورژانس

 

کراس مچ (CROSS MATCH)

مواد لازم:

1. لوله سرولوژی    

2. آنتی هیومن

3. آلبومین گاوی 22%

4. O.Cell یا (P.Cell) مجموعه حداقل 3 تا نمونه گلبول قرمز +O با 1 نمونه-O از اشخاص مختلف که بصورت سوسپانسیون 4 تا 5 در صد تهیه شده و دردمای 2 تا 6 درجه سانتیگراد، 3 تا 4 روز دوام دارد. O.Cell واجد تمام خصایص آنتی ژنیک بغیر از سیستم ABO می‏باشد.

5. سرم بیمار و گلبولهای قرمز شسته شده وی به صورت سوسپانسیون 4 تا 5%

6. سروفیوژ

7. بن ماری 37 درجه سانتیگراد سرولوژیک

 

قابل توجه: در خواست خون بیمار، ارسالی از بخش باید دارای مشخصات زیر باشد:

1. نام ونام خانوادگی بیمار

2. نام بخش وشماره تخت

3. تاریخ در خواست قید شده باشد

4. نام پزشک معالج

5. سن بیمار

6. تشخیص بیماری

7. مقدار واحد در خواست شده

آزمایش کراس مچ به دو منظور انجام می‏شود:

1. به منظور کشف اشتباهاتی که در تعیین گروه خون سیستم ABO ،RH صورت گرفته است.

2. برای نشان دادن آنتی کورایی به کار می رود که به طور طبیعی و یا در اثر ایمنی در سرم بیماران به وجود آمده و فعالانه بر علیه گلبولهای اهداء کننده خون عمل می کنند و قابل پیش بینی نیستند.

  

MAJOR SIDE: سرم یا پلاسمای بیمار + گلبولهای قرمز اهداء کننده 

MINOR SIDE: گلبولهای قرمز بیمار + سرم یا پلاسمای اهداء کننده

 

نتیجه آزمایش کراس مچ:

سازگار یا تجانس              ناسازگار یا عدم تجانس 

 

تعیین گروه خون و Rh:  

همیشه گروه خون را خود چک کنید و ثبت نمایید و به گفته بیمار و نقل قول دیگران اعتماد نکنید. گروه خون و Rh را داخل لوله انجام دهید (با روش سل تایپ و بک تایپ).

مزیت روش لوله‏ای: در آنمی‏های شدید و در بیمارانی که مرتبا خون دریافت می‏کنند و یا بیماران دیالیزی، به علت تیتر پائین آگلوتینینها، با این روش جواب دقیق حاصل خواهد شد.

بعد از تعیین گروه خون بیمار، کیسه و یا کیسه‏های خون هم گروه (ISOGROUP) آنرا انتخاب نمائید. در صورت در خواست خون غیر هم گروه مثلاً برای تعویض خون حتماً مراتب را با پزشک معالج در میان گذاشته و مسئولیت او را در این مورد کتباً بخواهید.

روش تعیین گروه خون و Rh به روش لوله ای

 

 

 

به یک نسبت مساوی گلبول قرمز وآنتی سرم(سرم یا پلاسما ) در لوله آزمایش انجام شود

 

 

نتایج

Back Type

Cell Type

 

گروه

 

Rh

گروه

خون

O

Cell

B

Cell

A

Cell

سوسپانسیون 4-5%RBC

مشخص

 

Anti

D

Anti

AB

Anti

B

Anti

A

آنتی سرم

مشخص

+

A

-

+

-

سرم یا پلاسمای

اهداکننده

 

+

+

-

+

سوسپانسیون

5-7%

RBC

اهداکننده

+

B

-

-

+

+

+

+

-

-

AB

-

-

-

-

+

+

+

+

O

-

+

+

+

-

-

-

 

 

اگر سرم یا پلاسمای بیمار با O.Cell واکنش داد از نظر O بمبئی و آلوآنتی بادی بررسی شود.

به آرامی محتویات لوله را مخلوط کنید، لوله ها را به مدت 15 الی 30 ثانیه با دور g 1000 یا rpm3400) سروفیوژ شود، چنانچه سروفیوژ نبود، لوله ها را یک ساعت در دمای اتاق قراردهید. لوله ها را به آرامی در مقابل روشنایی تکان دهید تا میزان آگلوتیناسیون سلول ها قابل بررسی باشند. آگلوتیناسیون با هر گونه شدت یا همولیز نشان دهندۀ واکنش مثبت می باشد در غیر این صورت واکنش منفی می باشد و جهت تایید آن زیر میکروسکوب بررسی گردد. نتایج سل تایپ و بک تایپ حتماً با هم باید منطبق باشد، در غیر ینصورت از مرکز انتقال خون راهنمایی لازم را کسب نمائید.

 روی نمونه های Rh منفی نیز آزمایش Du گذاشته شود.

 

روش بررسی Rh منفی از نظر DU در یک لوله آزمایش

1. سوسپانسیون 2 تا 5 درصد از RBC بیمار :  قطره

2. آنتی سرم D: 3 قطره

3. 15 الی 30 دقیقه انکوباسیون در بن ماری 37 درجه سانتیگراد.

4. یک قطره آلبومین گاوی 22% از کناره دهانه داخلی لوله اضافه شود.

5. 15 الی 30 دقیقه انکوباسیون در بن ماری 37 درجه سانتیگراد.

6. یک دقیقه سانتریفوژ با دور rpm1500

7. وجود آگلوتیناسیون دلیل مثبت بودن Rh است. در غیر اینصورت مراحل بعد را دنبال کنید.

8. سه مرتبه شستشو با سرم فیزیولوژی

9. یک یا دو قطره آنتی هیومن به رسوب گلبولی حاصل اضافه نموده خوب مخلوط کنید.

10. 45 ثانیه سروفیوژ شود.

11. عدم آگلوتیناسیون دلیل منفی بودن Rh و وجود آگلوتیناسیون دلیل مثبت بودن Du می باشد.

 بیماران Du مثبت باید خونی که دریافت می نمایند حتما Rh منفی باشد.

 خون افراد Du مثبت برای بیماران Rh منفی مناسب نیست.

 

روش آزمایش کراس مچ با شیوه W.H.O

روش کراس مچ طبق دستور سازمان بهداشت جهانی به صورت زیر می باشد که دارای ویژگیهائی است و از نظر دقت های آماری در تجسس اتوآنتی بادی یا آنتی بادی غیر طبیعی سرد و یا گرم، کامل و یا ناقص و همچنین تمام فاکتورهای محیطی، فیزیولوژیک و غیر لازم برای مشاهده آگلوتیناسیون در نظر گرفته شده است .برای آزمایش کراس مچ لوله ها را به ترتیب جدول ذیل علامت گذاری نمائید و در جا لوله ای نیز بهمین ترتیب عمل نمائید .

 

علائم روی لوله

شرح

C

4oC

RT

22oC

S

37oC

AL

37oC

IDC

37oC

U

Auto Control

سرم بیمار

1 قطره

1 قطره

1 قطره

1 قطره

3 قطره

گلبولهای قرمز شسته شدۀ بیمار 5 تا 7 %

1 قطره

1 قطره

1 قطره

1 قطره

3 قطره

P.C

Pool Cell

سرم بیمار

1 قطره

1 قطره

1 قطره

1 قطره

3 قطره

مجموع گلبولهای قرمز شسته شدۀ

3 نفر O+ مثبت به علاوه 1 نفر  O- منفی

1 قطره

1 قطره

1 قطره

1 قطره

3 قطره

D1

Donor  (1)

سرم بیمار

1 قطره

1 قطره

1 قطره

1 قطره

3 قطره

گلبولهای قرمز شسته شدۀکیسه خون 5 تا 7 %

1 قطره

1 قطره

1 قطره

1 قطره

3 قطره

D2

Donor  (2)

سرم بیمار

1 قطره

1 قطره

1 قطره

1 قطره

3 قطره

گلبولهای قرمز شسته شدۀ کیسه خون 5 تا 7 %

1 قطره

1 قطره

1 قطره

1 قطره

3 قطره

C = cool   4oC

RT = Room Temperature  25-18oC

S = saline   37oC

AL = Bovine Albumine 22%   37oC

IDC = Indirect Coombs Test   37oC

 

1. لوله هائی که دارای علامت C هستند، یک ساعت در دمای یخچال 4 درجه سانتیگراد قرار دهید، سپس روی لام پخش کرده و نتایج را با میکروسکپ نوری قرائت نمائید.

2. لواله هائی که دارای علامت RT هستند، یک ساعت در دمای آزمایشگاه قرار دهید، سپس روی لام پخش کرده و نتایج را با میکروسکپ نوری قرائت نمائید.

3. لواله هائی که دارای علامت S هستند، یک ساعت در بن ماری 37 درجه سانتیگراد قرار دهید، سپس روی لام پخش کرده و نتایج را با میکروسکپ نوری قرائت نمائید.

4. لواله هائی که دارای علامت AL هستند، نیم ساعت در بن ماری 37 درجه سانتیگراد قرار دهید، سپس یک قطره آلبومین گاوی 22% از کنار لوله اضافه کرده بدون مخلوط کردن نیم ساعت دیگر در بن ماری 37 درجه قرار دهید، بعد روی لام پخش کرده و نتایج را با میکروسکپ نوری قرائت نمائید.

5. لوله هائی که دارای علامت IDC هستند، یک ساعت در بن ماری 37 درجه سانتیگراد قرار دهید، سپس سه مرتبه با سرم فیزیولوژی شستشو داده و به رسوب نهائی گلبولهای قرمز یک قطره آنتی هیومن اضافه نموده، سروفیوژ نمائید و ظرف 15 ثانیه نتایج را قرائت نمائید.

در مواقع اورژانس طی تماس با پزشک و خواستن مسئولیت از او، زمان انکوباسیون را کم نمائید

 

نکات مهم در تفسیر مراحل وشرا یط انکوباسیون در کراس مچ WHO

1. اتوکنترل: جهت تجسس آنتی بادیهای اتوایمون در بیمار ( گیرنده ) می باشد.

2. P.Cell: جهت تجسس آنتی بادیهای نا منظم و یا غیر ذاتی در بیمار ( گیرنده ) می باشد.

3. Doonor: اهدا کننده خون و فرآورده های خونی به بیمار می باشد.

4. RT: جهت تجسس آنتی بادیهای سرد و کامل می باشد که در دمای کمتر از 25 درجه سانتیگراد بهتر واکنش می دهند مانند آنتی بادی های ضدLe  , MN , P و از کلاس  IgM  می باشند.

5. S: جهت تجسس آنتی بادیهای گرم می باشد که در محیط سالین نرمال و دمای 37 درجه سانتیگراد واکنش می دهند مانند آنتی بادی های ضدRh , Kell , Ss , JK و از کلاس  IgG می باشند.

6. Alb: جهت تجسس آنتی بادیهای گرم می باشد که در محیط آلبومین و دمای 37 درجه سانتیگراد واکنش می دهند و از کلاس  IgG می باشند. آلبومین واکنش را با کاهش قدرت یونی محیط تقویت می کند.

7. IDC: جهت تجسس آنتی بادیهای گرم می باشد که در محیط سالین نرمال و آلبومین و در دمای 37 درجه سانتیگراد واکنش نمی دهند مانند  آنتی بادی های ضد K , JKa و از کلاس  IgG  می باشند  و نیاز به آزمایش کومبس ( آنتی گلبولین ) دارند.

کراس مچ اورژانس

1. سرم بیمار به علاوه سوسپانسیون RBC 7 – 5 % اهداء کننده خون به حجمهای مساوی در یک لوله آزمایش اضافه نمائید.

2. سی الی شصت ثانیه سروفیوژ شود.

3. در صورت عدم آگلوتیناسیون خون ارسال گردد.

4. به لوله فوق الذکر، یک قطره آلبومین گاوی 22% اضافه نمائید. 15 دقیقه در بن ماری 37 درجه سانتیگراد قرار دهید.

5. سی الی شصت ثانیه سروفیوژ شود.

6. در صورت وجود آگلوتیناسیون، برای متوقف نمودن مصرف خون به بخش اطلاع دهید. کیسه خون ایزوگروپ دیگری که تا این محله، متجانس بوده است به بخش ارسال گردد.

7. در صورت عدم آگلوتیناسیون لوله را سه مرتبه شستشو داده و به رسوب گلبول قرمز، یک الی دو قطره آنتی هیومن اضافه نموده حدود 45 ثانیه سانتریفوژ نمائید. ظرف 30 ثانیه نتیجه قرائت شود. در صورت عدم آگلوتیناسیون، خون بطور کامل با سرم بیمار متجانس است. در صورت وجود آگلوتیناسیون، خون نامتجانس بوده و می‏باید سریعاً به بخش اعلام گردد که تزریق خون با ذکر مشخصات کامل کیسه، قطع شود و خون دیگری که با سرم بیمار تجانس کامل دارد ارسال نمائید.

یادآوری: چناچه در هنگام کراس مچ به روش WHO در هر مرحله از اتو کنترل وP.Cell، در شرایط  Rt ,S ,Alb ,IDC ,C  نتیجه مثبت بدست آید و خون متجانس در بانک خون بیمارستان موجود نباشد، 5 سی سی سرم بیمار را به انتقال خون استان ارسال نمائید تا در اسرع وقت ضمن تجسس و تعیین هویت آنتی‏بادی به روش پانل سل، در نهایت خون متجانس تهیه و جهت تزریق به بیمارستان ارسال شود.:: موضوعات مرتبط: ازمایش
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, ازمایش, فرزاد عسگری
ن :
ت : 2012/8/11


آیا ظاهر خوب نشان دهنده سلامت خوب است؟
وضعیت سلامت خوب معمولاً در ظاهر جوان و جذاب نمودار می‌شود. به همین دلیل ممکن است پیری و استرس را برای خطوط چهره، ناخن‌های بدنما یا ریزش موی خود مقصر بدانید، درحالیکه در واقعیت این اشکالات می‌توانند نشان دهنده مشکلات پنهان سلامتی باشند. بیماری همیشه با یک زمزمه شروع می‌شود و بعد به حرف زدن تبدیل می‌شود و اگر توجه نکنید شروع به داد زدن می‌کند و آنوقت است که دیگر مبتلا شده‌اید.
در زیر به 15 نشانه جسمی که می‌تواند نشان‏دهنده مشکلی پنهان در زیر پوست بدنتان باشد، اشاره می‌کنیم.

تورم پاها
کفش‌هایتان برایتان تنگ می‌شود؟ خیلی مشکلات، مثل رگ به رگ شدن، آسیب دیدگی و عفونت ممکن است باعث باد کردن پاها و قوزک پا شود. بارداری، چاقی و برخی داروها نیز موجب احتباس آب در اندام‌‌های تحتانی بدن شوند. برخی بیماری‌ها نیز همینطور هستند. خیلی از آنهایی که به نارسایی قلبی مبتلا هستند نیز بخاطر عملکرد ضعیف قلب در پمپاژ خون دچار احتباس آب می‌شوند. ورم کردن ران‌ها، پاها و قوزک پا یکی از نشانه‌های متداول این مشکل است.

خستگی چشم‌ها
ورم کردن و سیاه شدن زیر چشم معمولاً یکی از متداول‌ترین نشانه‌های کم‌خوابی است اما اگر به اندازه‌ کافی می‌خوابید و با اینحال این مشکل را دارید، بد نیست نگاهی به رژیم‌ غذاییتان بیندازید.
ورم کردن و پف کردن چشم با ایجاد آب در پوست نازک و شُل زیر پلک پایین چشم ایجاد می‌شود. خیلی چیزها، از آلرژی گفته تا گریه، می‌تواند موجب جمع شدن آب و مایعات در آن ناحیه شود اما یکی از اصلی‌ترین متهمان این مشکل خوردن نمک زیاد است. غذاهای پُر سدیم احتباس آب را در همه بدن زیاد کرده و ناحیه حساس زیر چشم نیز از این قضیه مستثنی نیست.

خشکی پوست
هر کسی هر از گاه دچار خشکی پوست می‌شود. این مشکل معمولاً مسئله‌ای جزئی است که در هوای زمستانی یا دوش‌های آب داغ ایجاد می‌شود اما در برخی موارد می‌تواند نشانه کم‌آبی بدن یا مشکلات جدی سلامتی باشد. مثلاً کم ‌کاری تیروئید و دیابت هر دو و همچنین کمبود برخی مواد مغذی که در اثر رژیم ‌غذایی ضعیف یا اختلالات غذایی ایجاد می‌شود، می‌توانند رطوبت را از پوست شما بگیرند. تصلب شراین هم که باریک شدن رگ‌های خونی است که منجر به بیماری قلبی می‌شود می‌تواند بر پوست نیز اثر بگذارد، مخصوصاً در ناحیه پاها، ران‌ها و ساق پا. اگر رگ‌های خونی باریک که خون را به اندام‌های تحتانی بدن می‌رساند بسته شوند، پوست از اکسیژن محروم شده و تکه‌های خشکی روی آن ایجاد می‌شود.

موی بدن
رشد موها در جاهایی از بدن که دوست ندارید باعث آزار است اما می‌تواند نشانه یک مشکل جدی‌تر هم باشد. سندرم تخمدان پلی ‌کیستیک (PCOS)، یکی از دلایل افزایش رشد مو در زنان می‌تواند موجب ناباروری و قاعدگی نامنظم یا فقدان قاعدگی شود. بیش از 70% از زنان مبتلا به این بیماری دچار رشد بیش ‌از اندازه مو هستند که معمولاً روی صورت، سینه‌ها، شکم، کمر، دست‌ها و پاها نمودار می‌شود.
 
چین و چروک
با اینکه ایجاد چین و چروک روی پوست غیرقابل اجتناب است، اما می‌تواند نشانه پوکی استخوان نیز باشد. تحقیقات جدید رابطه بین چین و چروک و سلامت استخوان‌ها را در زنان پیش از یائسگی مشخص کرده‌اند. هرچه میزان چین و چروک‌ها بیشتر باشد، احتمال پایین بودن تراکم استخوان‌ها بیشتر است. اکثر چین و چروک‌ها درنتیجه بالا رفتن سن ایجاد می‌شود اما قرار گرفتن زیاد در معرض دود سیگار یا نور خورشید می‌تواند این فرایند را تسریع کند.

ریزش مو
بارداری، استرس، بیماری، داروها و تغییرات هورمونی همه با ریزش مو در ارتباط هستند. به ویژه در میان خانم‌ها، خشک و نازک شدن موها می‌تواند نشانه کم ‌فعال یا بیش ‌فعال بودن غده تیروئید باشد. یک آزمایش خون ساده می‌تواند مشخص کند که بدنتان به میزان کافی هورمون تیروئید تولید می‌کند یا خیر.

قرمز شدن صورت
ممکن است صورتتان سرخ شود اما دلیل آن خجالت نیست. قرمز شدن صورت با زخم‌های به شکل جوش علائم متداول بیماری روزاسه است که یک بیماری مزمن پوستی می‌باشد. با اینکه دلیل اصلی آن نامشخص است اما افراد مبتلا به روزاسه صورتشان به خاطر بزرگ شدن رگ‌های خونی، سرخ‌رنگ می‌شود. به مرور زمان، جوش و برآمدگی‌هایی روی پوستشان ایجاد می‌شود و بینی‌شان پیازی می‌شود.

ترک‌ خوردگی لب‌ها
لب‌های شما حرف‌های زیادی درمورد سلامتی شما دارد. خشکی و ترک ‌خوردگی بیش از اندازه لب‌ها می‌تواند واکنش به دارو، یک خطر شغلی یا علامت یک آلرژی، عفونت یا مشکلی دیگر باشد. ترک ‌خوردگی در گوشه‌های لب می‌تواند نشانه سندرم شوگرن باشد که یک اختلال مخصوص سیستم ایمنی بدن است. شوگرن موجب خشکی چشم‌ها و دهان و همچنین درد مفصلی و خشکی پوست می‌شود. 

بوی بد دهان
خراب بودن دندان‌ها و لثه‌ها همیشه دلیل بوی بد دهان نیست و می‌تواند نشانه مشکلاتی از قلب یا استخوان‌ها باشد. در سال 2010، محققان اسکاتلندی گزارش دادند که شستشوی دندان‌ها خطر بیماری قلبی را کاهش می‌دهد. در مقایسه با افرادیکه دو بار در روز دندان‌هایشان را مسواک می‌زنند، آنها که کمتر از این میزان مسواک می‌زنند تا 70% بیشتر در معرض ابتلا به بیماری قلبی یا مرگ به موجب آن قرار دارند. از دست دادن دندان‌ها می‌تواند نشانه پوکی استخوان باشد. از بین رفتن و افتادن دندان‌ها به این معنی است که تراکم استخوان فک دیگر قادر به نگهداری دندان‌ها نمی‌باشد.

بزرگی دست‌ها و پاها
ممکن است باعث نگرانی‌تان شود و البته حق هم دارید. بزرگ بودن غیرعادی  فک، پیشانی، دست و پا نشانه‌های قدیمی آکرومگالی است که یک اختلال هورمونی در بزرگسالان می‌باشد که در آن غده هیپوفیز بیش از اندازه هورمون رشد ترشح می‌کند. این اختلال به خاطر نادر بودن و به این دلیل که تغییر در استخوان‌ها و بافت نرم به تدریج صورت می‌گیرد معمولاً تشخیص داده نمی‌شود.

لکه‌های تیره روی پوست
یک تکه تیرگی روی پشت گردن شاید خیلی مسئله جدی به نظر نرسد اما در واقعیت بیماری است که در آن پوست تیره‌تر و ضخیم‌تر می‌شود. افرادیکه دچار مقاومت انسولین، دیابت، بیماری چاقی و در موارد نادر سرطان هستند دچار این لکه‌های تیره می‌شوند. این لکه‌ها با اینکه نمی‌تواند نشانه قطعی دیابت باشد اما باعث خواهد شد آزمایشات بیشتری انجام دهید. 

جوش‌ پروانه‌ای
جوش یک پرچم قرمز و نشانه اخطار است و بدن شما از طریق آن نشان می‌دهد که چیزی درست پیش نمی‌رود. البته جوش‌ها انواع مختلفی دارند اما یکی از آنها خیلی مشخص است. این نوع جوش روی هر دو گونه به شکل پروانه ایجاد می‌شود و ظاهر شبیه به آفتاب ‌سوختگی دارد. این نوع جوش نشانه بیماری لوپوس است که یک اختلال سیستم ایمنی بدن می‌باشد که بر روی پوست، مفاصل، خون و کلیه‌ها اثر می‌گذارد.

ایجاد حفره روی ناخن
اگر بخاطر زشت و به هم ریخته بودن ناخن‌هایتان از رفتن پیش مانیکوریست اجتناب می‌کنید، شاید لازم باشد سری به دکتر بزنید. ناخن‌هایی که حفره‌دار شده‌اند، از شکل افتاده‌اند یا رنگ آنها تغییر کرده یا ناخن‌هایی که ضخیم شده یا از گوشت جدا شده‌اند می‌توانند نشانه یک مشکل باشند. تغییر در وضعیت ناخن‌ها در افراد مبتلا به پسوریازیس که یک بیماری مزمن پوستی است، آرتروز پسوریازیس، یک بیماری مفصلی وابسته به آن و آلوپسی آره‌ آتا یک نوع ریزش موی تکه‌ای، بسیار زیاد است. حفره‌دار شدن ناخن در افراد مبتلا به سندرم ریتر که یک نوع ورم مفاصل است و نارسایی رنگدانه‌ای که یک بیماری ژنتیکی پوستی است نیز دیده می‌شود.
منبع: تهران آنلاین


:: موضوعات مرتبط: مترفقه
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, فرزاد عسگری
ن :
ت : 2012/8/11

1ـ جوش‏های خود را فشار ندهید

این کار باعث تشدید آکنه و گسترش التهاب می‏گردد. اگر لازم باشد که جوشهای سر سفید و سر سیاه فشرده شوند، باید این کار توسط پزشک متخصص پوست انجام شود.


2ـ صورت خود را بیش از حد با آب ولرم و پاک کننده‏های ملایم نشویید

جوش صورت به دلیل بهداشت کم و نامناسب نیست. در واقع شستشوی شدید باعث تحریک پوست و تشدید آکنه می‏شود.


3ـ هنگام خرید مواد آرایشی پوست و مو دقت کنید که جوش زا نباشد و لفظ NONCOMEDOGENIC روی آن حک شده باشد. COMEDO به معنای جوش سر سیاه در صورت می‏باشد و لفظ NON COMEDOGENIC یعنی اینکه کرم ضد آفتاب یا ماده آرایشی کاربردی، باعث انسداد سوراخهای پوست و در نتیجه تشدید آکنه نمی‏شود.


4ـ موی چرب یا لوازم ورزشی در تماس با پوست می‏تواند باعث تحریک پوست و تشدید آکنه شود. پس اگر موی شما چرب است هر روز آن را بشویید و از تماس آن با پوست صورت جلوگیری کنید. دقت کنید موادی که به موهای خود می‏مالید، چرب نباشند. پوشیدن لباس نخی زیر لباسهای ورزشی از تماس با پوست و تحریک آن جلوگیری می‏کند.


5ـ اجازه دهید اثرات داروها با گذر زمان ظاهر شود

از پزشک خود راجع به شروع اثر داروها و زمان حداکثر اثر دارو بپرسید. به طور معمول 8 - 6 هفته طول می‏کشد تا اثر داروها شروع شود. پس تا این زمان داروها را منظم مصرف کنید.


6ـ داروها را دقیقا طبق نظر پزشکتان مصرف کنید

مصرف بیش از حد داروها نه تنها باعث بهبود سریعتر نمی‏شود، بلکه گاهی آکنه را بدتر می‏کند.


7ـ از آفتاب دوری کنید

بر خلاف نظر عامه مردم، آفتاب گرفتن TANNING و تابش معمول آفتاب آکنه را بدتر می‏کند. به علاوه بعضی از داروهای آکنه، پوست را به تابش آفتاب و اشعه ماورای بنفش حساس می‏کند و می‏تواند موجب آفتاب سوختگی شود. پس مهم است که از وسایل محافظت از آفتاب (کلاه، ضد آفتاب و ...) استفاده کنید. دقت کنید ضد آفتاب شما حتما باید فاقد چربی باشد.:: موضوعات مرتبط: مترفقه
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, فرزاد عسگری
ن :
ت : 2012/8/11
    شرح بيماري
هيپرآلدوسترونيسم‌ يك‌ بيماري‌ غدد درون‌ريز كه‌ در اثر توليد بيش‌ از حد آلدوسترون‌ (يك‌ نوع‌ هورمون‌ كه‌ توسط‌ غدد فوق‌كليوي‌ ساخته‌ مي‌شود) ايجاد مي‌شود. آلدوسترون‌ اضافي‌ باعث‌ مي‌شود كليه‌ها سديم‌ و آب‌ بيشتري‌ جذب‌ كنند و پتاسيم‌ بيشتر از حد عادي‌ از بدن‌ دفع‌ شود. اين‌ بيماري‌ ناشي‌ از اختلال‌ در غدد فوق‌كليوي‌ است‌ كه‌ به‌ قسمت‌ بالايي‌ كليه‌ها چسبيده‌اند. آلدوسترونيسم‌ هم‌ در مردان‌ و هم‌ در زنان‌ رخ‌ مي‌دهد و بين‌ سنين‌ 50-30 سالگي‌ شايع‌تر است‌.
    علايم‌ شايع‌
خستگي‌ و ضعف‌ 
گاهي‌ فلج‌ موقتي‌ 
احساس‌ مور مور شدن‌ در ساعد، بازو، ساق‌، ران‌، پا، و دست‌ها و پاها. 
تكرر ادرار، خصوصاً در شب‌ 
تشنگي‌ 
گرفتگي‌هاي‌ شديد عضلاني‌ 
اختلالات‌ بينايي‌ 
موارد زير با بررسي‌هاي‌ تشخيصي‌ آشكار مي‌شوند: 
كاهش‌ سطح‌ پتاسيم‌ خون‌ 
افزايش‌ سطح‌ سديم‌ خون‌ 
افزيش‌ فشار خون‌
    علل‌
افزايش‌ ترشح‌ آلدوسترون‌ در اثر يكي‌ از بيماري‌هاي‌ زير: 
وجود تومور در غده‌ فوق‌كليوي‌ 
افزيش‌ فشار خون‌ يا بيماري‌ كليوي‌، كه‌ باعث‌ توليد بيش‌ از حد هورموني‌ به‌ نام‌ رنين‌ از كليه‌ مي‌شود. هورمون‌ در كنترل‌ سطح‌ آلدوسترون‌ خون‌ نقش‌ دارد.
    عوامل تشديد كننده بيماري
رژيم‌ غذايي‌ حاوي‌ مقادير زيادي‌ شيرين‌ بيان‌ سياه‌رنگ‌ 
بيماري‌ كليوي‌ 
نارسايي‌ احتقاني‌ قلب‌ 
سيروز كبدي‌ 
مصرف‌ داروهاي‌ تنظيم‌ خانواده‌ 
مصرف‌ داروهاي‌ ديورتيك‌ (ادرارآور) كه‌ باعث‌ دفع‌ پتاسيم‌ مي‌شوند. 
حاملگي‌
    پيشگيري‌
اگر شما دچار بيماري‌ كليوي‌ هستيد يا فشار خونتان‌ بالا است‌، تحت‌نظر پزشك‌ خود باشيد، و برنامه‌ درماني‌ خود را به‌ دقت‌ رعايت‌ كنيد حتي‌ اگر هيچ‌ علامتي‌ نداريد.
   عواقب‌ مورد انتظار
اگر اين‌ اختلال‌ توسط‌ يك‌ تومور غده‌ فوق‌كليوي‌ ايجاد شده‌ باشد، معمولاً با جراحي‌ قابل‌ معالجه‌ است‌. اگر به‌ علت‌ بيماري‌ كليوي‌ يا بالابودن‌ فشار خون‌ رخ‌ داده‌ باشد، درمان‌ دارويي‌ براي‌ اين‌ اختلالات‌، علايم‌ آلدوسترونيسم‌ را كنترل‌ خواهد نمود.
   عوارض‌ احتمالي‌
نارسايي‌ احتقاني‌ قلب‌ 
آترواسكلروز 
نارسايي‌ كليه‌
    درمان‌
   اصول‌ كلي‌
بررسي‌هاي‌ تشخيصي‌ ممكن‌ است‌ شامل‌ آزمايش‌ خون‌ و اندازه‌گيري‌ الكتروليتها، و نيز سي‌تي‌ اسكن‌ يا ام‌. آر. آي‌ از كليه‌ها و غدد فوق‌كليوي‌ باشند. 
درمان‌ معمولاً شامل‌ دارو و رژيم‌ غذايي‌ با محدوديت‌ نمك‌ است‌. 
وزن‌ خود را روزانه‌ ثبت‌ كنيد. در صورت‌ افزايش‌ وزن‌ به‌ ميزان‌ 5/1 كيلوگرم‌ يا بيشتر در عرض‌ 24 ساعت‌، پزشك‌ خود را مطالعه‌ سازيد. 
جراحي‌ براي‌ درآوردن‌ غده‌ فوق‌كليوي‌ در بعضي‌ از بيماران‌ 
هميشه‌ يك‌ دست‌بند يا گردن‌ آويز كه‌ نشان‌دهنده‌ بيماري‌ شما و داروهاي‌ مصرفي‌ باشد به‌ همراه‌ داشته‌ باشيد.
    داروها
اسپيرونولاكتون‌ براي‌ كاهش‌ اثر آلدوسترون‌. اين‌ دارو ممكن‌ است‌ باعث‌ بزرگ‌ شدن‌ پستان‌ و ناتواني‌ جنسي‌ در مردان‌ شود. ساير انتخاب‌هاي‌ دارويي‌ عبارتند از آميلورايد و تريامترن‌ 
امكان‌ دارد داروهاي‌ فشار خون‌ تجويز شوند.
   فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
اگر ضرورتي‌ به‌ عمل‌ جراحي‌ نباشد. محدوديتي‌ براي‌ آن‌ وجود ندارد. اما اگر عمل‌ جراحي‌ انجام‌ شود، فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي‌ عادي‌ خود را تدريجاً از سر گيريد.
   رژيم‌ غذايي‌
رژيم‌ غذايي‌ داراي‌ سديم‌ كم‌ و پتاسيم‌ زياد مصرف‌ كنيد. غذاهاي‌ غني‌ از پتاسيم‌ عبارتند از زردآلو و هلوي‌ خشك‌ شده‌، كشمش‌، مركبات‌، عدس‌ و غلات‌ سبوس‌دار. از شيرين‌ بيان‌ سياه‌رنگ‌ پرهيز كنيد.
    درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي‌ از اعضاي‌ خانواده‌تان‌ علايم‌ آلدوسترونيسم‌ را داريد. 
اگر دچار علايم‌ جديد و غير قابل‌ توجيه‌ شده‌ايد. داروهاي‌ مورد استفاده‌ در دهان‌ ممكن‌ است‌ عوارض‌ جانبي‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشند.:: موضوعات مرتبط: بیماری
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, بیماری ها, فرزاد عسگری
ن :
ت : 2012/8/11                                                       دانلود:: موضوعات مرتبط: فارماکولوژی
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, فارماکولوژی, فرزاد عسگری
ن :
ت : 2012/8/10
ن :
ت : 2012/8/9
ن :
ت : 2012/8/9
برای اولین بار در تاریخ علمی کشور یک گونه جدید باکتری مایکو باکتریوم تحت نام کشور ایران به ثبت جهانی رسید.این باکتری همزمان در شش مرکز تحقیقاتی در یونان، هلند، سوئد، آمریکا، ایتالیا و ایران کشف شد و چون ایران زودتر از همه آن را به کمیته بین المللی ثبت میکروب ها معرفی کرد، مایکو باکتریوم جدید به نام کشور کاشف آن یعنی ایران به نام مایکو باکتریوم ایرانیکوم Mycobacterium Iranicum نامگذاری شد.
مهر:با تلاش دکتر حسن شجاعی عضو هیات علمی عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، برای اولین بار در تاریخ علمی کشور یک گونه جدید باکتری مایکو باکتریوم تحت نام کشور ایران به ثبت جهانی رسید.

دکتر حسن شجاعی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان این خبر افزود: مایکو باکتریوم ایرانیکوم در بدن انسان موجب مننژیت شبه سل و همچنین ضایعات پوستی می شود.

وی افزود: این باکتری همزمان در شش مرکز تحقیقاتی در یونان، هلند، سوئد، آمریکا، ایتالیا و ایران کشف شد و چون ایران زودتر از همه آن را به کمیته بین المللی ثبت میکروب ها معرفی کرد، مایکو باکتریوم جدید به نام کشور کاشف آن یعنی ایران به نام مایکو باکتریوم ایرانیکوم Mycobacterium Iranicum نامگذاری شد.

دکتر شجاعی خاطرنشان کرد: این گونه جدید از مایکو باکتریوم ها را هفت سال پیش کشف کردم و پس از طی مراحل پیچیده جداسازی آن موفق شدم این گونه جدید را تحت نام کشورمان ثبت کنم.

دکتر شجاعی با اشاره به اینکه دو گونه دیگر از مایکو باکتریوم ها را نیز در زمان دانشجویی دکتری خود جداسازی کرده بودم ولی اروپایی ها آن را به نام خود ثبت کردند، گفت: فقط یک مجله در دنیا به نام International journal of systemic and evolutionary microbiology مجاز به نشر مقالات مربوط به کشف میکروب های جدید است که در شماره جدید این نشریه مقاله مایکو باکتریوم ایرانیکوم به عنوان جدیدترین گونه مایکو باکتریوم های کشف شده منتشر شده است.:: موضوعات مرتبط: میکروب
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, میکروب شناسی, فرزاد عسگری, حسن شجاعی
ن :
ت : 2012/8/8


Iran Receives World Approval for Newly Discovered Bacteria

TEHRAN (FNA)- Iran's newly-discovered bacteria named Mycobacterium Iranicum which causes tuberculosis-like meningitis and skin lesions in the human body received a world approval and was registered under Iran's name.

"I discovered the new type of mycobacterium 7 years ago and succeeded in registering it after going through very complex phases of segregation," Hassan Shojayee, the Iranian researcher who discovered Mycobacterium Iranicum, said on Wednesday.

"Mycobacterium Iranicum causes tuberculosis-like meningitis and skin lesions in the human body," he added.

Iran has made huge achievements in various fields of science and technology, from nuclear knowledge to stem cells and Nano technology, in the last two decades.

In one of recent cases, Iranian Health Minister Marziyeh Vahid Dastjerdi announced in September that the country would soon start production of 15 types of anti-cancer drugs.

"15 types of monoclonal anti-body drugs are being synthesized with the help of the Scientific Department of the Presidential Office, using hi-tech technology," Vahid Dastjerdi said.

Also in 2011, Iranian scientists succeeded in producing new types of medication for treating different kinds of cancer, viral diseases and arthritis with 100% positive results.:: موضوعات مرتبط: میکروب
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, فرزاد عسگری, حسن شجاعی
ن :
ت : 2012/8/8


آمنیوسنتز، آزمایشی در دوران بارداری است که در آن، پزشک توسط یک سرنگ، مایع آمنیوتیک را از رحم مادر باردار استخراج می‏کند و با بررسی این مایع، اختلالات و بیماری‌های جنین را قبل از به دنیا آمدن مشخص می‏نماید. مایع آمنیوتیک اطراف جنین را در رحم مادر احاطه می‏کند و از جنین در طی بارداری محافظت می‏نماید. روش آمنیوسنتز ممکن است خطرات و مشکلاتی برای مادر و جنین به وجود آورد که ما در اینجا آنها را بیان می‏کنیم:

1ـ سقط جنین: اگر آمنیوسنتز در سه ماهه دوم بارداری (هفته ۱۶ تا ۲۲ حاملگی) انجام گیرد، احتمال سقط جنین بسیار کم است. اما اگر آمنیوسنتز قبل از هفته ۱۵ بارداری انجام گیرد، احتمال سقط جنین زیاد می‏شود.

2ـ خونریزی از واژن: احتمال درد و انقباض رحم پس از انجام آمنیوسنتز وجود دارد. بعضی از زنان باردار نیز پس از انجام آمنیوسنتز، دچار خونریزی از ناحیه واژن می‏شوند. در این صورت حتما باید به پزشک خود اطلاع دهند.

۳ـ جراحت جنین ناشی از سوزن آمنیوسنتز: در طی این آزمایش، ممکن است جنین با تکان دادن دست و پای خود جراحت کوچکی بردارد. اما گزارشها حاکی از کم بودن شیوع این جراحتها طی آزمایش آمنیوسنتز می‏باشد.

4ـ نشت مایع آمنیوتیک: در موارد نادری ممکن است مایع آمنیوتیک پس از انجام آزمایش نشت کند. اگر نشت آن برطرف شود، بارداری به طور طبیعی ادامه پیدا می‏کند و مشکل خاصی به وجود نمی‏آید. اما اگر نشت ادامه پیدا کند، ممکن است جنین در آینده، دچار مشکلات استخوانی شود. اگر سن مادر ۳۵ سال و بیشتر باشد، حتما باید این آزمایش را برای بررسی سلامت جنین خود انجام دهد، زیرا احتمال به دنیا آوردن نوزاد با مشکلات ژنتیکی و کروموزومی در این گروه سنی بیشتر است.

5ـ حساسیت RHاگر RH خون جنین مثبت باشد و RH مادر منفی باشد، پس از آمنیوسنتز ممکن است خون مادر پادتنی علیه خون جنین تولید کند. برای این منظور به این گروه از مادران، دارویی به نام ایمونوگلوبین RH داده می‏شود تا خون مادر علیه خون جنین پادتن تولید نکند.

6ـ عفونت: به ندرت و در برخی موارد، عفونت رحم پس از آمنیوسنتز مشاهده شده است. همچنین عفونتهایی نظیر هپاتیت سی، توکسوپلاسموز یا ایدز نیز ممکن است از طریق مادر به جنین منتقل شوند.

* نکته: با وجود خطرات ذکر شده باید گفت نتایج حاصل از روش آمنیوسنتز، بسیار کاربردی و در تشخیص بیماری های ژنتیکی و کروموزومی مهم هستند. البته مانند سایر آزمایش ها خطراتی هم دارد. لذا باید همه شرایط را با هم سنجید و برای انجام آن با پزشک متخصص مشورت کرد و در نهایت تصمیم درست را گرفت.

 

چه اختلالاتی در جنین می‏تواند توسط آمنیوسنتز تشخیص داده شود؟

ـ بیشتر اختلالات کروموزومی مانند سندرم داون، سندرم ترنر و سندروم کلاین فلتر. دقت در تشخیص این ناهنجاریها حدود ۹۹ درصد می‏باشد.

ـ بسیاری از اختلالات ژنتیکی مانند بیماری سلولهای داسی شکل، کیستیک فیبروز و …

ـ نقص لوله‏های عصبی مانند اسپینا بیفیدا و آنانسفالی

ـ نقص‏های ساختاری مانند ناهنجاری قلبی (بیماری قلبی مادرزادی)، شکاف کام و لب (لب شکری). البته نقص‏های ساختاری را می‏توان با انجام سونوگرافی در سه ماهه دوم بارداری، تشخیص داد.

 

کدام زنان باردار باید این آزمایش را انجام دهند؟

* اگر سن مادر ۳۵ سال و بیشتر باشد، حتما باید این آزمایش را برای بررسی سلامت جنین خود انجام دهد، زیرا احتمال به دنیا آوردن نوزاد با مشکلات ژنتیکی و کروموزومی در این گروه سنی بیشتر است.

* اگر خانمی یا آقایی (پدر و مادر جنین) سابقه ابتلا به نوع خاصی از اختلالات ژنتیکی و کروموزومی را در خانواده خود دارد، باید خانم این آزمایش را انجام دهد.:: موضوعات مرتبط: مترفقه
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, فرزاد عسگری
ن :
ت : 2012/8/7


در اکثر زخمهای معده می‏توان حضور هلیکوباکترپیلوری را دید. در واقع ضعیف شدن لایه مخاطی محافظت ‌کننده معده توسط هلیکوباکتر می‏تواند زمینه ساز بروز زخم معده محسوب شود. 
هنگامی که غذا جویده و بلعیده می‏شود، از مری عبور کرده و وارد قسمت فوقانی و حجیم معده می‏گردد. در معده مواد غذایی توسط شیره معده شکسته می‏شوند و در عین حال میکروبهای وارد شده به بدن، توسط شیره مذکور از بین می‏روند. لازم به ذکر است که درون معده روزانه با حدود نیم گالن عصاره معده شستشو داده شده و در واقع معده، محلی استریل و کاملا بدون میکروب می‏باشد.جهت محافظت ماهیچه‏های معده در مقابل آسیب شیره بسیار قوی معده، لایه مخاطی ضخیمی (موکوس) درون معده بوجود آمده است. مصرف داروهای ورم مفاصل (آرتروز)، ایبوپروفن، آسپیرین و الکل لایه مخاطی معده را در برخی نقاط تخریب کرده و همین امر سبب زخم شدن دیواره معده می‏گردد. عواملی همچون کورتیکواستروئیدها، سیگار کشیدن و استرس موجب تشدید دردهای معده می‏گردند. ولی باید گفت مهمترین عامل ایجاد کننده زخم معده، باکتریHelicobacter pylori شناخته شده است. تنها باکتری‌ای که می‏تواند در محیط خشن معده و با حضور شیره معده، رشد نماید، هلیکوباکترپیلوری می‏باشد. این باکتری با مصرف غذا یا آب آلوده از راه دهان وارد معده می‏شود و کافی است یکبار بتواند در موکوس معده پنهان شود. در این حال باکتری مذکور در لایه مخاطی معده مستقر شده و توسط تاژکهای برآمده، خود را در میان سلولهای لایه مخاطی جای می‏دهد و یا در صورت بروز زخم معده، در ناحیه فاقد لایه مخاطی و در واقع بر روی سلولهای اپی‌تلیوم معده استقرار یافته و تاژکهای خود را در آن ناحیه فرو می‏برد.

برای مقابله با هلیکوباکترپیلوری، سیستم ایمنی بدن فعال می‏شود. سلولهای سیستم ایمنی به علت موکوس ضخیم معده، به آسانی به این ناحیه نمی‏رسند. در واقع هنگامی که لایه موکوسی نازک شده و گلبولهای سفید وارد این ناحیه می‏شوند، نمی‏توانند از آن خارج شوند. به سبب درگیری سلولهای ایمنی با هلیکوباکتر، آنتی‏بادیهای موجود در خون زیاد می‏شوند. اگرچه در روند مذکور، خود هلیکوباکتر ممکن است عامل ایجاد زخم نباشد، اما التهاب لایه آستری معده که توسط هلیکوباکتر ایجاد می‏شود، زمینه ساز بروز زخم یا حتی ایجاد سرطان معده می‏باشد.

 

چطور هلیکوباکترپیلوری را تشخیص دهیم؟

استفاده از داروهای غیراستروئیدی غیرالتهابی موجب عدم تشخیص هلیکوباکترپیلوری و پنهان شدن آن می‏گردد. برای شناخت دقیق عامل ایجاد کننده زخم معده می‏بایست بیوپسی (نمونه برداری) کاملی از زخم مخاط معده صورت پذیرد. بیوپسی در هنگام خونریزی معده به سبب حضور خون، انجام ناپذیر یا سخت می‏باشد. در کسانی که قبلا دچار زخم معده بوده‏اند، استفاده از روش آندوسکوپی یا رادیولوژی و در کنار آنها تست سرولوژی برای شناخت هلیکوباکتر الزامی است.

 

چطور هلیکوباکترپیلوری را از بین ببریم؟

از بین بردن عفونت هلیکوباکترپیلوری بر خلاف اکثر عفونتها، بسیار مشکل می‏باشد و برای این کار لازم است که چندین دارو، به طور همزمان مصرف شود. دلیل این امر آن است که این باکتری در مخاط معده برای خود پناهگاه‏های ویژه‏ای درست می‏کند که اکثر داروها نمی‏توانند به آن نفوذ نمایند. رایجترین نوع درمانی که امروزه تجویز می‏شود، استفاده از سه نوع دارو به مدت یک هفته می‏باشد. دو تا از این داروها، آنتی بیوتیک می‏باشند و داروی سومی، یک داروی متوقف کننده قوی ترشح اسید معده (مثل اومپرازول) می‏باشد.

اکثر درمانهایی که امروزه برای از بین بردن عفونت هلیکوباکترپیلوری به کار می‏روند، بی‏خطر هستند و فقط ممکن است مشکلات جزئی ایجاد نمایند، اما بعضی از آنتی بیوتیکها می‏توانند باعث تهوع، استفراغ و یا اسهال شوند.

اتمام دوره درمان همانگونه که پزشک تجویز می‏نماید، از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا مهمترین علت عدم موفقیت در درمان، عدم مصرف داروها به طور مناسب می‏باشد. بعد از اینکه دوره درمان به پایان رسید، برای اینکه ببینیم که آیا عفونت هلیکوباکترپیلوری ریشه کن شده است، باید یک آزمایش انجام دهیم. 10 درصد افراد نیاز خواهند داشت که درمان را دوباره تکرار کنند، زیرا در درمان اول، عفونت هلیکوباکترپیلوری از بین نرفته است. گاهی اوقات حتی با چندین بار تکرار درمان نیز عفونت از بین نمی‏رود. در چنین مواردی معمولا از درمانهای مختلف استفاده می‏شود. خیلی به ندرت ممکن است فردی که عفونت هلیکوباکترپیلوری در او ریشه کن شده است، دوباره به این عفونت دچار شود. اگر بعد از درمان موفقیت آمیز هلیکوباکترپیلوری، علایم بیماری باز هم باقی ماندند، ممکن است این علایم به چیز دیگری مربوط باشند.

منابع::: موضوعات مرتبط: بیماری
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, بیماری ها, فرزاد عسگری
ن :
ت : 2012/8/7


خونریزی از شریان (سرخرگ) ممکن است در طول چند دقیقه باعث مرگ شود. بنابراین کمک فوری در این مورد حیاتی است. این نوع خونریزی نبض‌دار است و باعث فوران در هر بار تپش می‌شود. خون اغلب رنگ قرمز روشن دارد.  

در مصدوم دچار خونریزی، ابتدا اقدامات زیر را به ترتیب به عمل آورید:

۱ـ محل خونریزی را مشخص کنید.

۲ـ نوع خونریزی را مشخص نمایید (داخلی یا خارجی).

۳ـ خونریزی را کنترل کنید (باید از حداقل امکانات حداکثر استفاده به عمل آید).

۴ـ بیمار را جهت پیگیری صدمات وارد شده کنترل کنید.

فراموش نکنید که تمامی این عملیات را موقعی می‏توان انجام داد که ابتدا وضع تنفس و قلب بیمار کنترل شده باشد.

 

توقف خونریزی شریانی

برای متوقف کردن خونریزی از شریان، کارهای زیر را باید انجام دهید:

ـ ابتدا فرد دچار خونریزی را گرم و آرام نگه دارید و فورا به اورژانس زنگ بزنید یا او را به نزد پزشک برسانید.

ـ بر روی زخم دچار خونریزی محکم فشار بیاورید و به فشار دادن ادامه دهید تا بیمار را به پزشک برسانید. با یک گاز استریل یا اگر چیزی در دسترس ندارید، با دست‌تان روی زخم فشار دهید. برای این کار، گاز استریل (یا تکه پارچه تمیز) را روی محل خونریزی گذاشته و با دست روی آن فشار وارد کنید تا خونریزی قطع گردد. یا می‏توانید قطعه‏ای گاز استریل را روی محل خونریزی گذاشته و به وسیله بانداژ، محکم آن را ببندید تا خونریزی کنترل گردد.

ـ در صورت امکان، عضو دچار خونریزی بالاتر از بقیه بدن قرار داد شود (در زخم دست و پا). به این ترتیب فشار خون و در نتیجه خونریزی کاهش پیدا می‌کند. این روش در کنترل خونریزی قسمتهایی از بدن که امکان قرار دادن آنها در سطحی بالاتر از سطح بدن وجود دارد مورد استفاده قرار می‏گیرد که به علت نیروی جاذبه زمین، فشار خونریزی کمتر می‏شود. البته در صورت وجود شکستگی در عضو مربوطه، نباید از این روش استفاده کنید.

ـ در صورت امکان روی زخم پانسمان بگذارید. اگر خون از بانداژ عبور کرد، شدت فشارتان را بیشتر کنید تا زمانی که خونریزی متوقف شود.

ـ باندهای آغشته به خون را برندارید. در صورت لزوم باند دیگری روی زخم بگذارید.

ـ در خونریزیهای خفیف می‏توان با استفاده از کیسه یخ در محل آسیب، علاوه بر کاهش درد و ورم، باعث کاهش خونریزی نیز شد.

محققان می‏گویند روش معمول قرار دادن یخ روی جراحت و زخم در پیشگیری یا بند آوردن خونریزی واقعا موثر است. هرچند سالهاست که استفاده از این روش برای کاهش خونریزی در بین مردم عادی رواج دارد، اما اکنون محققان دلیل علمی این تاثیر را پیدا کرده‏اند. آنها می‏گویند در صورتی که روی زخم یا جراحت کیسه یخی قرار دهید از بافت ملتهب، هورمونی تولید می‏شود که به ترمیم و بهبود ماهیچه‏های آسیب دیده کمک می‏کند.

توجه داشته باشید که استفاده از سرما به تنهایی نمی‏تواند در کنترل خونریزی موثر باشد و باید همراه با دیگر اقدامات انجام گیرد. همچنین برای جلوگیری ازسرمازدگی، کمپرس سرما را نباید بیش از ۲۰ دقیقه روی عضو گذاشت.

ـ فردی که دچار خونریزی شریانی است، باید در حالت درازکش باشد، و ترجیحا پاها بالاتر و سر پایین‌تر از بدنش قرار داده شود. به این ترتیب اکسیژن به مغز می‏رسد.

ـ روی نقاط فشار، فشار وارد کنید. منظور از نقاط فشار، نقاطی هستند که شریان یا همان سرخرگ اصلی از آن عبور کرده است. چنانچه در نقاط فشار، شکستگی استخوانی وجود داشته باشد، نباید از این روش استفاده کنید.

ـ اگر خونریزی جزئی باشد، خونریزی ممکن است با ریختن آب سرد بر روی آن بند بیاید.

ـ در خونریزیهای شدید، از تورنیکت یا شریان بند (توسط فرد امدادگر) استفاده کنید. تورنیکت باند پهنی است که استفاده از آن به طور صحیح سرخرگ را بسته و مانع خونریزی می‏شود. از این وسیله تنها در موارد بسیار ضروری (نظیر قطع سرخرگ بزرگ، قطع عضو و یا عدم مهار خونریزی با روشهای دیگر) استفاده می‏شود.

در بستن تورنیکت باید بسیار دقت کرد. چه بسا افرادی که به دلیل سهل انگاری امدادگران در استفاده از این وسیله، عضو خود را از دست داده‏اند. به همین دلیل استفاده از تورنیکت تنها در موارد خاص مورد استفاده قرار می‏گیرد و تا جایی که ممکن است سعی شود از تورنیکت استفاده نشود.

منابع::: موضوعات مرتبط: مترفقه
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, فرزاد عسگری
ن :
ت : 2012/8/5


امروزه به دلیل مشکلات و مشغله‏های زیاد زنان، روشهای آسان جلوگیری از بارداری، جایگزین روشهای قدیمی شده‏اند. زنان ترجیح می‏دهند که روشهای متداول و مرسوم را انجام ندهند و به خاطر استفاده آسان و راحت و همچنین مطمئن، به سمت روشهایی همچون تزریق آمپول ضد بارداری رو بیاورند، غافل از اینکه ممکن است عوارض ناگواری برای آینده‏شان در پی داشته باشد.

  

جلوگیری به روش تزریقی چگونه است: در این روش از هورمون پروژسترون استفاده می‏شود. پروژسترون به عضله فرد تزریق می‏شود و به تدریج وارد جریان خون می‏شود. این هورمون از تخمک گذاری تخمدانها جلوگیری می‏کند.

 

چه کسانی نباید از این روش استفاده کنند:

ـ خانمهایی که سابقه ابتلا به پوکی استخوان دارند و یا زمینه آن در نزدیکان درجه یک آنها وجود دارد.

ـ خانمهایی که سابقه قاعدگی برای مدت شش ماه را دارند.

 

عوارض روش تزریقی: یکی از دلایلی که سبب می‏شود زنان به روش تزریقی رو بیاورند این است که استفاده از این روش، تا حدود سه ماه از بارداری جلوگیری می‏کند و استفاده از آن در میان سایر روشهای جلوگیری بسیار آسان می‏باشد.عوارض آمپول ضدبارداری مانند قرص ضدبارداری نمی‏باشد، زیرا در این روش میزان هورمون، بسیار بیشتر از قرصهای جلوگیری می‏باشد. 

 

عوارض این روش عبارتند از:

ـ عوارض جانبی شایع شامل افزایش وزن و حساسیت پوستی مثل ایجاد لکه‏های سیاه و جوش می‏باشد.

ـ عوارض جانبی کمتر مانند تغییر میل جنسی، تغییر اشتها، عصبانیت، افسردگی، درد سینه‏ها، حالت تهوع، ریزش مو یا رشد مو بر روی صورت یا بدن است.

ـ عوارض خطرناک مانند احساس سردرد یا سرگیجه خفیف و دوره‏ای که می‏تواند نشان دهنده مشکلات جدی مربوط به فشار خون یا لخته شدن خون باشد.

تحقیقات نشان می‏دهد حدود نیمی از زنانی که از روش تزریقی استفاده می‏کنند، طی سال اول دچار قطع قاعدگی می‏شوند.

ـ یکی از مهمترین عوارض استفاده از این روش، کاهش توده استخوانی می‏باشد. این آمپول بر کلسیم موجود در استخوان اثر می‏کند و توده استخوان به طور موقت کاهش می‏یابد، حتی اگر استفاده از آن قطع شود. لذا به مشکل پوکی استخوان بسیاری از زنان میانسال دامن می‏زند.

ـ آمنوره (قطع قاعدگی): تحقیقات نشان می‏دهد حدود نیمی از زنانی که از روش تزریقی استفاده می‏کنند، طی سال اول دچار آمنوره می‏شوند.

ـ خونریزی طولانی مدت: بیشتر زنانی که از این روش جلوگیری استفاده می‏کنند، در چهار ماهه اول استفاده خود در طی قاعدگی، خونریزیهای طولانی مدتی دارند.

ـ تاثیر بر روی باروری: حدود دو یا سه ماه بعد از قطع روش تزریقی، بارداری به عقب می‏افتد.

ـ ایجاد لخته خون در پاها و ریه

ـ زردی

ـ حساسیت (آلرژی)

ـ ناباروری

ـ افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, فرزاد عسگری
ن :
ت : 2012/8/5


حاملگی اکتوپیک وضعیت رایج و مخاطره آمیزی است که از صد مورد حاملگی در یکی پیش می‏آید. این وضعیت وقتی رخ می‏دهد که تخمک در خارج از محفظه رحم بارور شود. هر چه از زمان حاملگی می‏گذرد این وضعیت باعث درد و خونریزی می‏شود. اگر این وضعیت بطور سریع درمان نشود منجر به پارگی لوله‏ای می‏شود که تخمدان را به رحم وصل می‏کند و باعث خونریزی داخلی در ناحیه شکم می‏شود که بطریق اولی می‏تواند باعث از کار افتادن قلب زن حامله و مرگ او شود.

 

علل حاملگی اکتوپیک

تخم بارور شده معمولا ۴ تا ۵ روز طول می کشد تا مسیر لوله‏ای که تخمدان را به محوطه رحم وصل می‏کند طی کند و در آنجا ۶ تا ۷ روز بعد از بارور شدن کاشته می‏شود. معمولترین علت حاملگی اکتوپیک صدمه به لوله فالوپ است که باعث مسدود و یا باریک شدن آن می‏شود. ممکن است مشکلی هم در دیواره این لوله وجود داشته باشد، بطور معمول باید منقبض شده و تخمک را به طرف رحم هل دهد. شرایطی مانند آپاندیس و عفونت لگن خاصره ممکن است با ایجاد پیچ و یا بهم آمیختگی لوله فالوپ به آن صدمه بزنند و بدین طریق عبور تخمک از آن را به تاخیر انداخته و باعث کاشتن آن در خود لوله فالوپ شوند. البته در بسیاری موارد کاشته شدن تخمک در لوله فالوپ رخ نمی‏دهد.

 

عواقب محتمل آن

در بسیاری موارد حاملگی اکتوپیک به سرعت از بین رفته و تخمک جذب می‏شود پیش از اینکه باعث شود که یک دوره قاعدگی رخ ندهد و بعد از عوارض جزیی یا علائمی از درد و خونریزی. در چنین مواردی حاملگی اکتوپیک به ندرت تشخیص داده می‏شود و این طور به نظر می‏رسد که یک سقط معمولی رخ داده است. در چنین شرایطی احتیاج به کار خاصی نیست.

اگر تخمک اکتوپیک از بین نرود، در آنصورت دیواره نازک لوله فالوپ کشیده می‏شود و باعث درد در ناحیه تحتاتی شکم می‏شود. ممکن است تا این زمان دیگر قدری خونریزی از ناحیه واژن نیز رخ دهد. در اثر رشد این حاملگی، لوله فالوپ ممکن است پاره شود و در نتیجه خونریزی شدید در ناحیه شکم رخ داده و باعث درد و غش بشود.

قبل از اینکه این وضعیت رخ دهد، حاملگی اکتوپیک از طریق تست خون قابل تشخیص است زیرا نشان می‏دهد که میزان هورمونهای عادی دوره حاملگی به اندازه کافی افزایش نمی‏یابند.

 

عوارض آن

هر زنی که از نظر جنسی فعال است و در سنی است که می‏تواند حامله شود و دچار درد در ناحیه شکم شده ممکن است مشکوک به داشتن حاملگی اکتوپیک شود مگر اینکه عکس آن اثبات شود. درد ممکن است به آرامی شروع شده باشد و ممکن است خونریزی از ناحیه واژن رخ داده یا نداده باشد. در بیشترین موارد این نوع حاملگی یکی از عوارض زیر در بین هفته ۴ تا ۱۰ دوره حاملگی وجود دارند:

درد یک طرف ناحیه شکم: این درد ممکن است مداوم و شدید باشد ولی در آن سمتی از شکم که حاملگی اکتوپیک رخ داده نباشد.

درد بالای ناحیه شانه: این ممکن است بعلت خونریزی داخلی که دایافراگم را تحریک کرده است رخ دهد.

تست حاملگی

ممکن است نتیجه این تست مثبت باشد ولی نه در همه شرایط. بعضی مواقع آزمایشات خونی ویژه برای تایید این وضعیت لازم هستند.

خونریزی غیرطبیعی

زنی که این وضعیت را تجربه می‏کند ممکن است خود نداند که حامله است هر چند ممکن است در حال تجربه یک دوره غیرمعمولی باشد. او ممکن است یک کویل در رحم خود نصب کرده باشد. خونریزی ممکن است شدیدتر یا خفیف‏تر از معمول و طولانی‏تر باشد. برخلاف دوره قاعدگی، این خونریزی سیاه‏تر و روانتر است و بعضی اوقات می‏توان آن را شبیه “آب آلو” توصیف کرد.

دوره قاعدگی که رخ نداده و یا به تاخیر افتاده است

وضعیت حاملگی ممکن است احساس شود و علائم حاملگی تجربه شود مانند حالت تهوع، درد سینه و شکم برآمده ولی بدون آنکه خونریزی رخ دهد.

مشکلات مثانه و روده

احساس درد موقع جابجایی روده ها و یا توالت رفتن

غش کردن

ممکن است فرد احساس سرگیجه یا ضعف کند و در بسیاری اوقات این حالت با حس اینکه در بدن چیزی بشدت خراب کار می‏کند همراه است. علائم دیگری که ممکن است رخ دهند رنگ باختگی، افزایش ضربان نبض، حس بیماری، اسهال و پایین آمدن فشار خون هستند.

 

چگونه باید از پس آن برآمد؟

اگر شک به داشتن حاملگی اکتوپیک می‏کنید باید به بیمارستان بروید. در آنجا باید سونوگرافی و تست حاملگی صورت گیرد. اگر سونوگرافی رحم خالی را نشان بدهد ولی نتیجه تست حاملگی مثبت باشد در آنصورت امکان حاملگی اکتوپیک وجود دارد هرچند که ممکن است این حاملگی در مراحل اولیه باشد و یا سقط رخ داده باشد. بهترین نوع سونوگرافی از طریق شیاف نیشتر سونوگرافی در واژن صورت می‏گیرد، هر چند که همیشه این نوع سونوگرافی هم نمی‏تواند حاملگی اکتوپیک را تشخیص دهد. اگر زنی که تحت معاینه است از وضع مزاجی خوبی برخوردار است و درد شدید احساس نمی‏کند، در آنصورت ممکن است وضعیت او را بتوان با انجام آزمایش هورمونی خون که بطور مکرر طی دو تا سه روز انجام می‏شود بررسی کرد تا دریافت که آیا حاملگی اکتوپیک رخ داده یا نه. اگر احتمال قوی داده می‏شود که حاملگی اکتوپیک ممکن است رخ داده باشد و یا وضعیت جسمی زن وخیم شود در آنصورت با استفاده از تکنیکی بنام لاپروسکوپی می‏توان درون لوله فالوپ را بررسی کرد. اگر نتیجه این معاینه قطعی باشد در آنصورت باید از طریق جراحی در ناحیه شکم نطفه اکتوپیک را در آورد و با تزریق خون، آن خونی را که از دست رفته است جبران کرد.

اگر بتوان این نوع حاملگی را در مراحل اولیه تشخیص داد یعنی قبل از اینکه لوله فالوپ بترکد و امکانات لازم نیز در دسترس باشند در آنصورت می‏توان با معالجه محدودتری آن را برطرف کرد. جراحی میکروسکوپی (keyhole surgery) و یا استفاده از دارو برای درمان امکان بهبودی سریعتر را فراهم کرده و ممکن است شانس باروری زن در آینده را نیز تقویت کند. به یاد داشته باشید که حاملگی اکتوپیک همیشه سقط می‏شود. این نوع معالجه برای این است که کمترین صدمه به زن حامله وارد شود.

قبل از ترکیدن لوله فالوپ، جراح ممکن است بتواند با استفاده از لاپروسکوپی این لوله را ببرد و حاملگی را سقط کند بدون آنکه به آن صدمه‏ای وارد شود.

متناوبا، می‏توان از دارویی بنام متوترکسات که حاملگی را سقط می‏کند استفاده کرد. هم می‏توان این دارو را با کمک سونوگرافی و یا لاپروسکوپی مستقیما در خود ناحیه اکتوپیک تزریق کرد و هم می‏توان آن را در ماهیچه تزریق کرد تا جریان خون آن را به این ناحیه برساند و لذا از ایجاد صدمه به لوله فالوپ جلوگیری کرد.

طبیعی است که انجام این نوع درمانهای جدید در گرو داشتن جراح متخصص، وسایل سونوگرافی خوب و امکانات آزمایشگاهی موثر است. همینطور بخاطر اینکه خود این نوع درمانها فعلا در جریان تحقیق و بررسی هستند، بطور وسیع در دسترس نیستند.

 

چه کسی در معرض این خطر است؟

هر زنی که از نظر جنسی فعال است و در سنی است که می تواند حامله شود می‏تواند در معرض حاملگی اکتوپیک قرار گیرد. با این وجود اگر که شرایط زیر درباره شما صدق کنند احتمال رخ دادن آن بیشتر خواهد شد:

بیماری تورم لگن خاصره (Pelvic inflammatory disease)

اگر قبلا سابقه درد لگن خاصره بعلت عفونت لوله فالوپ داشتید (بعنوان مثال از طریق کلامیدیا تراکوماتیس ـ که رایجترین عفونت مقاربتی است که عوارض هم ندارد).

اندومتریوسیس (Endometriosis)

هر گونه جراحی قبلی در ناحیه شکم مانند جراحی سزارین، برداشتن آپاندیس و یا سقط حاملگی اکتوپیک در گذشته.

نصب کویل در رحم (IUCD)

کویل باعث می‏شود که حاملگی در رحم رخ ندهد ولی اثر آن برای جلوگیری از حاملگی در لوله فالوپ بسیار کمتر است.

اگر شما از آن نوع قرص ضدحاملگی استفاده می‏کنید که فقط حاوی پروژسترون است

قرصهای ضد حاملگی که فقط حاوی پروژسترون هستند حالت ارتجاعی لوله فالوپ را تغییر می‏دهند و تا حد معینی با افزایش در میزان وقوع حاملگی اکتوپیک مربوط شده‏اند.

 

آیا حاملگی در آینده ممکن است؟

اگر یکی از لوله‏های فالوپ بترکد و یا برداشته شود در آنصورت هنوز یک زن می‏تواند مانند گذشته تولید تخمک گذاری کند ولی احتمال حاملگی او به ۵۰ درصد کاهش یافته است.

امکان وقوع مجدد حاملگی اکتوپیک بین ۷ تا ۱۰ درصد است و این بسته به نوع جراحی است که استفاده شده و میزان صدمه‏ای که به مابقی لوله (های) فالوپ وارد آمده است. وقتی که یکی از لوله‏های فالوپ صدمه ببیند (بعنوان مثال بعلت گرفتگی) احتمال بیشتری وجود دارد که لوله دیگر فالوپ نیز صدمه ببیند. این نه فقط به این معناست که امکان بارور شدن کمتر از معمول خواهد شد بلکه به این معناست که امکان وقوع یک حاملگی اکتوپیک دیگر بیشتر هم شده است. در مواردی که حاملگی اکتوپیک به وجود کویل در رحم مربوط می‏شده است، برداشتن آن به نظر نمی‏رسد که احتمال وقوع یک حاملگی اکتوپیک در آینده را بیشتر کند.

 

در حاملگی بعدی چه باید بکنم؟

در همه مواردی که زنی قبلا حاملگی اکتوپیک داشته است به محض اینکه احساس کرد که دوباره ممکن است حامله باشد باید با دکتر خود مشورت کند تا وضعیت او مورد پیگیری قرار گیرد. همینطور اگر چنین زنی متوجه شد که دوره قاعدگی او به تاخیر افتاده است، یا خونریزی قاعدگی او با حالت عادی متفاوت است و یا در ناحیه شکم درد غیر طبیعی وجود دارد، او باید بخواهد که مورد معاینه قرار گیرد و به دکتری که این کار را می‏کند یادآوری کند که قبلا حاملگی اکتوپیک داشته است.

 

احساسات خودتان

حاملگی اکتوپیک می‏تواند یک تجربه نابودکننده باشد: شما ممکن است دارید دوره نقاهت بعد از یک عمل جراحی اساسی را می‏گذرانید؛ با از دست دادن نوزاد و حتی در مواردی بخشی از سیستم زایمانتان باید کنار بیایید؛ و همه اینها در شرایطی است که حتی نمی‏دانستید در وهله اول حامله بودید.

احساسات شما در هفته‏ها و ماههای بعد از این وضعیت ممکن است بطور قابل ملاحظه‏ای تغییر کند. شما ممکن است از اینکه دیگر درد ندارید احساس راحتی عمیق بکنید و از اینکه زنده مانده‏اید هم بسیار راضی باشید ولی در عین حال از اینکه نوزادتان را از دست داده‏اید بسیار غمناک باشید. ممکن است شما در وضعیتی بودید که باید بسرعت به اطاق عمل می‏بردنتان بدون آنکه وقت کافی برای انطباق روحی شما با این وضعیت وجود داشته باشد. بسیاری از آنچه اتفاق افتاده خارج از کنترل‏تان بوده است و این شما را در حالت شوک باقی گذاشته است.

اگر دلیل روشن پزشکی وجود نداشته باشد طبیعی است که شما سعی کنید دلیلی برای این وضعیت پیدا کنید وحتی خودتان را مسئول آن بدانید. هر چند این موضوع قابل درک است ولی مهم است متوجه باشید که شما علت این وضعیت نبودید.

ختم سریع حاملگی شما وضعیت هورمونهایتان را بهم ریخته است و این ممکن است شما را افسرده و ضربه پذیر بکند.

تنش و برهم خوردگی زندگی خانوادگی در نتیجه ختم سریع یک حاملگی که اغلب همراه است با ضرورت گذراندن دوره‏ای برای بهبود یافتن از یک عمل جراحی اساسی، براحتی قابل تصور است.

 

احساسات همسرتان

عکس‎العمل عاطفی به یک حاملگی اکتوپیک ممکن است تنش زیادی بر روی یک رابطه بوجود آورد. این تجربه ممکن است شما و همسرتان را به هم نزدیک کند ولی درعین حال همسرتان ممکن است احساسات شما را درک نکند و یا نتواند شما را به نحوی حمایت کند.

بسیاری از مردها در ابراز احساسات خود دشواری دارند و ممکن است در کمک کردن دچار عجز شوند ولی به یاد داشته باشید که او نیز ممکن است دردمند باشد. بی شک بهبودی شما موضوع اصلی مورد توجه همسرتان است از اینرو او ممکن است فکر کند که خودش را قوی نشان دهد و احساسات‏اش را در خودش نگه دارد. ولی در جامعه معاصر اکنون دیگر این امر پذیرفته شده است که هر کس، چه مرد و چه زن، باید بتواند احساسات خود را ابراز کند و شما نیز باید همسرتان را تشویق کنید که آنچه را واقعا احساس می‏کند نشان دهد و غم‏اش را ابراز کند.

آینده

قبل از اینکه سعی کنید دوباره حامله شوید به خودتان اجازه بدهید که هم از نظر جسمی و هم عاطفی بهبودی خود را بازیابید. دکترها معمولا به شما توصیه می‏کنند که حداقل سه ماه صبر کنید تا بدنتان التیام پیدا کند. احساسات زنان با هم بسیار فرق می‏کند. برخی از زنان می‏خواهند که بلافاصله دوباره حامله شوند حال آنکه برخی دیگر از فکر اینکه دوباره حامله شوند و نتوانند بر تنش و دلواپسی آن غالب شوند، وحشت دارند.

مهم است به یاد داشته باشید که هر چقدر هم که چشم انداز یک حاملگی اکتوپیک دیگر تکان دهنده باشد، ولی شما اکنون احتمال بسیار بیشتری دارید که یک حاملگی سالم و طبیعی داشته باشید.:: موضوعات مرتبط: بیماری
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, بیماری ها, فرزاد عسگری
ن :
ت : 2012/8/5


عرق کردن، یکی از مشکلاتی است که در روزهای گرم تابستان انسان را آزار می‌دهد. برخی‌ افراد از بوی عرق کلافه هستند و برخی دیگر از لکه‌هایی که عرق روی لباس‌هایشان برجای می‌گذارد، گله‌ می‌کنند. با این ۱۰ توصیه می‌توانید از میزان تعریق بدنتان بکاهید و کمتر آزار ببینید.

1ـ استرس‌تان را کم کنید: تنش‌های بیش از حد روزانه و استرس باعث تعریق بیشتر می‌شوند. برای کاهش تعریق، کمی ‌آرام‌تر باشید و استرس خود را کنترل کنید.

۲ـ لباس نخی روشن و کفش چرمی‌ بپوشید: الیاف طبیعی مثل کتان یا پنبه عرق را به خوبی به خود می‌گیرند، در حالی که الیاف مصنوعی آن را جذب نمی‌کنند و باعث رطوبت بیشتر آن ناحیه و بوی بد عرق می‌شوند، بنابراین بهتر است در فصول گرم، لباس‌های نخی نازک و روشن بپوشید که نور خورشید را کمتر جذب می‌کنند و خنک‌تر هستند. بهتر است کفش را هم از نوع جلوباز و از جنس چرم انتخاب کنید، زیرا کفش‌های بسته آن هم از جنس مصنوعی، باعث تعریق بیشتر پا و بوی نامطبوع آن می‌شوند. در فصول گرم سال، لباس‌های نخی نازک و روشن بپوشید تا کمتر عرق می‏کنید

3ـ عصاره مریم‌گلی استفاده کنید: برخی گیاهان دارویی مانند «مریم‌گلی» باعث کاهش تعریق می‌شوند. می‌توانید روزانه ۲۵ قطره از عصاره این گیاه را در لیوان آب بریزید و بنوشید، یا به طور موضعی در زیر بغل‌تان بمالید. البته مصرف عصاره این گیاه به کودکان، زنان باردار و افرادی که در معرض ابتلا به سرطان پستان هستند، توصیه نمی‌شود.

4ـ شام سبکی بخورید: اگر شب‌ها در خواب زیاد عرق می‌کنید، قبل از خواب، شام مفصل نخورید، زیرا اگر چند ساعت قبل از خواب، شام سبکی میل کنید، غذایتان سریع‌تر هضم می‌شود و در نتیجه دستگاه گوارش مجبور نیست طی خواب فعال باشد و سموم را به شکل عرق از بدن دفع کند.

5ـ از دئودورانت‌ها یا برچسب‌های ضدتعریق استفاده کنید: برچسب‌هایی در بازار وجود دارند که با قرار زدن آنها در زیر بغل، عرق را جذب می‌کنند و اجازه نمی‌دهند روی لباس لکه‌ای بیفتد. دئودورانت‌هایی نیز وجود دارند که نه تنها بوی نامطبوع عرق را از بین می‌برند، بلکه میزان تعریق را هم تنظیم می‌کنند. در این روزها می‌توانید از آنها استفاده کنید.

6ـ مصرف نوشیدنی‌های کافئین‌دار را کم کنید: نوشیدن برخی مایعات از جمله چای، قهوه و نوشابه های کولا می‌تواند باعث افزایش تعریق در فصل‌های گرم شود. پس مصرف آنها را به حداقل برسانید.

7ـ اپیلاسیون را فراموش نکنید: تعریق، عکس‌العمل طبیعی بدن برای کاهش دما و رساندن آن به دمای ۳۷ درجه است. عرق ترکیبی از املاح و آب است و بوی نامطبوعی ندارد و آنچه باعث بوی بد آن می‌شود، باکتری‌هایی هستند که روی پوست زندگی می‌کنند و در محیط گرم و مرطوب مثل زیربغل تکثیر می‌شوند. موهای این مناطق جایگاه مناسبی برای رشد باکتری‌ها هستند، زیرا رطوبت را در خود نگه‌ می‌دارند. بهترین توصیه برای از بین بردن بوی نامطبوع عرق، اپیلاسیون (زدودن موهای زائد) زیربغل و پاها و شستشوی روزانه بدن با صابون یا شامپو و خشک‌ کردن کامل بدن از جمله بین انگشتان پا است

۸ـ مقدار پروتئین دریافتی‌تان را متعادل کنید: هضم غذا با افزایش دمای بدن همراه است. هر چه وعده غذایی‌ای که مصرف می‌کنید حاوی پروتئین بیشتری باشد، دمای بدنتان بالاتر می‌رود و بیشتر عرق می‌کنید. منابع پروتئین عبارتند از: انواع گوشتها، تخم مرغ و حبوبات.

9ـ آب خیلی سرد ننوشید: نوشیدن مایعات خیلی سرد باعث ایجاد تغییرات شدید دما در بدن و تعریق بیشتر می‌شود. بر خلاف آنچه تصور می‌کنیم، نوشیدن آب خنک باعث کاهش دما و خنک شدن بدن نمی‌شود. وقتی بدن خنکی آب را احساس می‌کند، عکس‌العمل نشان می‌دهد و سعی می‌کند خود را گرم کند و افزایش دمای بدن در این حالت، باعث تعریق بیشتر می‌شود. برعکس وقتی مایع گرمی ‌می‌نوشیم، بدن سعی می‌کند خود را خنک کند. ولی از آنجا که نوشیدن مایعات گرم در تابستان دلچسب نیست، بهترین توصیه، مصرف مایعاتی است که دمای ولرم دارند.

10ـ غذاهای کم‌ادویه بخورید: ادویه‌‌ها می‌توانند باعث بالا رفتن دمای بدن و افزایش تعریق شوند. مصرف سبزی‌هایی نظیر سیر و پیاز نیز روی بوی عرق تاثیر می‌گذارد و آن را بدبو می‌کند. برخی مواد غذایی حاوی روی نظیر نان گندم سبوس‏دار هم همین تاثیر را دارند، اما بدن به روی نیاز دارد و نمی‌توان منابع حاوی آن را از برنامه غذایی حذف کرد. نیازی نیست با فرارسیدن فصل‌های گرم سال، ادویه را کاملا از برنامه‌غذایی خود حذف کنید، فقط کافی است میزان آن را کاهش دهید.:: موضوعات مرتبط: مترفقه
:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, فرزاد عسگری
ن :
ت : 2012/8/5
آمیب ها مهمترین تک یاخته در دسته ریشه پائیان یا Rhizopoda هستند.وسيله حرکتي آنها پاي کاذب است.فاقد پوشش خارجي هستند،به همين دليل به آنها تک ياخته هاي عريان هم مي گويند.شکل و جهت مشخصي ندارند بنابراين محور مشخصي هم ندارند.فاقد دهان و مخرج سلولي هستند بنابراين مواد غذايي را اگر جامد باشد از طريق فاگوسيتوز و اگر محلول باشد از طريق پينوسيتوز از طريق سطح بدن دريافت مي کنند.تقسيم در اينها به شکل ساده دوتايي است.تنها آميب انگل انسان آميبي است بنام آنتاموبا هيستولتيکا.
انتشار جهاني:اين تک ياخته انتشار جهاني دارد.ميزان آلودگي در مناطق داراي آب و هواي گرم و مرطوب بيشتر است بويژه جاهايي که وضعيت بهداشتي مطلوبي ندارند.در ايران هم از تمتم مناطق گزارش شده اما استانهاي شمالي مجاور درياي خزر بخاطر آب و هواي ويژه بيشتر است.مرفولوژي و جايگزيني انگل:اين تک ياخته به دو شکل ديده مي شود:
1)فرم تروفوزوئيتي فعال:شکل مشخصي ندارد همان شکل آميبي است.اندازه آن 15،30-15 و گاهي تا 60ميکرون مي رسد.داراي يک هسته با کاريوزوم(هستک)مرکزي است.خود اين شکل به دو فرم ديده مي شود:1-فرم کوچک يا غير بيماري زا يا مينوتا Minuta که در اين حالت اندازه آن 30-15ميکرون است.اين فرم قادر به ايجاد بيماري نيست يعني غير مهاجم است.2-فرم ديگر آن بزرگ،بيماريزا،مهاجم يا Magna است.اندازه آن ممکن است تا 60ميکرون برسد.در اين حالت ممکن است درون تک ياخته گلبولهاي قرمز ببينيم که ممکن است با هسته اشتباه شود.
2)فرم کيستي يا مقاوم:شکل دوم اين آميب کيستي يا مقاوم است.کيست ممکن است داراي 2 هسته يا حداکثر 4هسته باشد که مسئول انتقال بيماري است.
محل اصلي استقرار انگل درون روده بزرگ مي باشد.در تصوير زير فرم کيستي آنتاموباهيستولتيکا را مشاهده مي کنيد.                                                                   
راه انتقال:انتقال از طريق دهان بوسيله آب ،مواد غذايي و دستان آلوده به کيست 4 هسته اي آنتاموبا هيستولتيکاست.بعضي ها معتقدند حيواناتي مثل سگ و ميمون در انتقال بيماري نقش دارند اما اهميت آنها به اندازه خود انسان در انتقال بيماري نيست.بيماريزايي و علائم بيماري:زماني که کيست 4 هسته اي به هر طريقي وارد دستگاه گوارش شود ديواره کيست پاره مي شود و آميب 4 هسته اي آزاد مي شود.اين آميب يک بار ديگر هسته هاي آن تقسيم مي شود و در نهايت تعداد هسته ها به 8 عدد مي رسد بعد تقسيم نهايي صورت مي گيرد و آميب هاي کوچکي بوجود مي آيد    (از يک آميب 4 هسته اي 8 آميب 1 هسته اي بوجود مي آيد).اين عمل در روده کوچک اتفاق مي افتد سپس به روده بزرگ مهاجرت مي کنند و در آنجا مستقر مي شوند.چنانچه شرايط محيطي روده مناسب باشد بصورت غيربيماريزا به زندگي خود ادامه مي دهند اما اگر شرايط روده تغيير کند اين آميب به شکل بزرگ يا مگنا يا مهاجم تبديل شده ابتدا به سلولهاي پوششي روده بزرگ مي چسبد سپس آنزيمي به نام سيتوليزين ترشح مي کند اين آنزيم باعث تخريب و ليز شدن مخاط روده مي شود.(هيستو:بافت   لتيکا:ليزکننده).به همين دليل به آن هيستولتيکا مي گويند.
علائم اين بيماري ممکن است به دو شکل ظاهر شود:1)علائم روده اي:در علائم روده اي آميب وقتي به مخاط روده مي چسبد و باعث تخريب بافت روده مي شود سبب اختلال در عملکرد روده بزرگ مي شود.بعلاوه اين تخريب باعث خونريزي از مخاط روده خواهد شد.در نتيجه شخص دچار اسهال خوني يا ديسانتري آميبي خواهد شد.همچنين شکم درد،نفخ،تهوع و سوزش در روده بزرگ به دليل زخمهاي ايجاد شده.
2)علائم خارج روده اي:اما چنانچه اين تخريب در مخاط روده عميق تر باشد آميب به بافتهاي عمقي تر نفوذ خواهد کرد.در اينجا هم دو مرحله بوجود مي آيد.الف:در حين عبور از بافتهاي عمقي تر روده بزرگ وارد رگهاي خوني شود و زا طريق جريان خون آميب به قسمتهاي مختلف بدن از جمله کبد،ريه،مغز،کليه،طحال برده شود و در اين اعضا ايجاد آبسه آميبي بکند.(بيشتر در کبد و ريه ايجاد مي شود).
ب:اين آميب روده را سوراخ بکند و به اولين جايي که برخورد مي کند بافت کبد است در نتيجه در اينجا باعث ايجاد آبسه آميبي بکند.يا اينکه وقتي روده را سوراخ بکند وارد فضاي شکمي يا صفاق مي شود.اگر بالا برود پرده ديافراگم را سوراخ کرده و به ريه مي رود و ايجاد آبسه آميبي بکند.البته گاهي ممکن است بافتهاي درون را سوراخ کند و به سطح بدن برود ودر پوست ايجاد زخم بکند.(زخم شبيه به محل برخورد گلوله توپي است که منفجر شده.)هرجا آبسه ايجاد شود علامت آن بافت را داريم.(اختلالات کبدي :آبسه در کبد است،در مغز علائم عصبي:تشنج و صرع،در ريه علائم اختلالات تنفسي است.).
تشخيص:معمولا ديدن انگل به يکي از دو شکل تروفوزوئيتي يا کيستي تشخيص را قطعي مي کند.نمونه مورد آزمايش مدفوع است.(ممکن است فقط تروفوزوئيت ديده شود که در اين صورت نقشي در انتقال ندارد). درصورتيکه شخص علائم خارج روده اي داشته باشد تشخيص مشکل خواهد بود و ممکن است با بيماريهاي ديگر اشتباه شود،در اين صورت تستي داريم بنام I.F.A.T(ايمونو فلورسانس آنتي بادي تست).درمان:براي درمان بايد اول ديد فرم روده اي است يا خارج روده اي.براي فرم روده اي مي توان از اين داروها استفاده کرد:
1-مترونيدازول،قرصهاي 250ميلي گرمي 3 بار در روز براي 10 روز.
2-يدوکينول:قرصهاي 650 ميلي گرمي 30بار در روز براي 20 روز.
براي فرم خارج روده اي بايد از داروي ديگري بنام کلروکين استفاده شود.نحوه مصرف به اين شکل است که براي بزرگسالان روز اول و دوم روزي 100گرم و از روز دوم به بعد براي 3 هفته روزي 0.5 گرم يا 500ميلي گرم.براي کوچکترها نصف اين دوز مصرف مي شود.
پيشگيري:بايد به اين نکات توجه شود:
1-از خوردن آبهاي آلوده بايد خودداري کرد.(يا جوشاندن قبل از مصرف)
2-مسئله بهداشت فردي بسيار مهم است.شستن دستها قبل از خوردن غذا و بعد از توالت رفتن بسيار مهم است.
3-چون حشرات موذي مثل مگسها و سوسکها در انتقال بيماري مهم هستند بايد با آنها مبارزه کرد.
4-نقش ديگر حيوانات در انتقال بيماري نبايد فراموش شود.
5-شستن سبزيجات بسيار مهم است.زيرا ممکن است کيستها از اين طريق انتقال پيدا کنند زيرا ممکن است در مزارع از کود انساني استفاده شده باشد.:: برچسب‌ها: علوم ازمایشگاهی, انگل شناسی, فرزاد عسگری
ن :
ت : 2012/8/4


جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید